ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ: ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ WHO

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. κακοήθεις πνευμονικοί όγκοι - ταξινόμηση κατά ΠΟΥ

καρκίνωμα εκ πλακωδών επιθηλίων ή επιδερμοειδές
θηλοειδής
εκ διαυγών κυττάρων
εκ μικρών κυττάρων
βασικοειδές καρκίνωμα
μικροκυτταρικό καρκίνωμα
 - συνδυασμένο μικροκυτταρικό καρκίνωμα
αδενοκαρκίνωμα
αδενοκαρκίνωμα, μικτός υπότυπος
λοβιακό καρκίνωμα
θηλώδες αδενοκαρκίνωμα
  βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα
  μη βλεννοπαραγωγό
  βλεννοπαραγωγό
  μικτό βλεννο- και μη βλέννο- παραγωγό
συμπαγές αδενοκαρκίνωμα με παραγωγή βλέννης
 - εμβρυϊκό αδενοκαρκίνωμα
 - βλεννώδες (κολλοειδές καρκίνωμα
 - βλεννώδες κυσταδένοκαρκίνωμα
 - αδενοκαρκίνωμα "signet ring"
 - αδενοκαρκίνωμα εκ διαυγών κυττάρων
μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα
νευροενδοκρινές καρκίνωμα εκ μεγάλων κυττάρων
βασικοειδές καρκίνωμα
λεμφοεπιθηλιακό καρκίνωμα
καρκίνωμα εκ διαυγών κυττάρων
αδενοπλακώδες καρκίνωμα
 - πλειόμορφο καρκίνωμα
 - καρκίνωμα "signet ring" -
 - καρκίνωμα εκ γιγαντοκυττάρων
 - καρκινοσάρκωμα
 - πνευμονικό βλάστωμα
καρκινοειδείς όγκοι
τυπικό καρκινοειδές
άτυπο καρκινοειδές
καρκίνωμα εκ σιελογόνων κυττάρων
βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα
αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα
επιθηλιο-μυεπιθηλιακό καρκίνωμα
μη διηθητικοί όγκοι
πλακώδες καρκίνωμα in situ
άτυπη αδενοματοειδής υπερπλασία
διάχυτη υπερπλασία εκ νευροενδοκρινικών κυττάρων
μεσεγχυματικοί όγκοι
Σάρκωμα, πνευμονικό
λειομυοσάρκωμα
αγγειοσάρκωμα
επιθηλοειδές αιμαγγειοενδοθηλίωμα
πλευροπνευμονικό βλάστωμα
 - χόνδρωμα
συγγενής περιβρογχικός μυοϊνοβλαστικός όγκος
 - διάχυτη πνευμονική λεμφαγγειομάτωση
φλεγμονώδης μυοϊνοβλαστικός όγκος
λεμφαγγειολειομυομάτωση
σάρκωμα αρθρικού υμένος
 - μονοφασικό
 - διφασικό
σάρκωμα πνευμονικής αρτηρίας
σάρκωμα πνευμονικής φλέβας
καλοήθεις επιθηλιακοί όγκοι
θηλώματα
 - θήλωμα εκ πλακωδών επιθηλιών
     -εξωφυτικό
     - ανεστραμμένο
 - κοκκιώδες θήλωμα
 - μικτό θήλωμα εκ πλακωδών επιθηλίων και κοκκιωματώδες
αδενώματα
κυψελιδικό αδένωμα
θηλώδες αδένωμα
αδένωμα σιελογόνου τύπου
 - αδένωμα βλεννογόνου αδένος
 - πλειομορφικό αδένωμα
 - άλλα
βλεννώδες κυσταδένωμα
λεμφοπαραγωγικοί όγκοι
λέμφωμα Β- κυττάρων (οριακής ζώνης)
διάχυτο λέμφωμα Β κυττάρων
λεμφωματοειδής κοκκιωμάτωση
ισιιοκύτωση εκ κυττάρων langerhans
διάφοροι όγκοι
αμαρτώματα
σκληρωτικό αιμαγγείωμα
όγκοι εκ διαυγών κυττάρων
όγκοι από αρχέγονα κύτταρα
 - τεράτωμα, ώριμο
 - τεράτωμα, πρώιμο
 - άλλοι όγκοι από αρχέγονα κύτταρα
ενδοπνευμονικό θύμωμα
μελάνωμα
σαρκωματοειδές καρκίνωμα
 - γιγαντοκυτταρικό καρκίνωμα
 - καρκίνωμα εξ ατρακτοειδών κυττάρων
αταξινόμητοι σπάνιοι όγκοι
-ενδοβρογχικό λίπωμα

οστεοχόνδρωμα