συγγενής περιβρογχικός μυοϊνοβλαστικός όγκος

 Είναι πολύ σπάνιος καλοήθης όγκος που αναγνωρίζεται στο έμβρυο ή τα νεογέννητα. Έχεουν περιγραφεί, περίπου 10 περιπτώσεις, στην ιατρική βιβλιογραφία, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων που χαρακτηρίστηκαν ως "βρογχοπνευμονικό ινοσάρκωμα" ή συγγενές λειο-ινοσάρκωμα. θεωρείτααι ότι άρχεται από το περιβρογχικό μεσέγχυμα,από το οποίο προέρχονται οι μυϊνοβλάστες. Στην ακτινογραφία φαίνεται ως μάζα που προκαλεί επιπέδωση του διαφράγματος.