κοκκιώδες θήλωμα

Κοκκιώδες θήλωμα, δυσδιάκριτο στο δεξιό μέσο πνευμονικό πεδίο. Σημειώνεται η βραδεία μεταβολή του σε διάστημα 4 ετών, με τη σύγκριση των δύο ακτινογραφφιών

επιστροφή