Μη διηθητικά νεοπλάσματα

 Υπό τον όρο μη διηθητικά νεοπλάσματα, στην ταξινόμηση νεοπλασμάτων του πνεύμονος κατα WHO καταχωρούνται 3 βασικές βλάβες στον πνμεύμονα:

[α] πλακώδης δυσπλασία (squamous dysplasia - SD), ως προστάδιο καρκινώματος εκ πλακωδών επιθηλίων. γενικά με τον όρο δυσπλασία εννοίται η μεταβολή του φαινότυπου, δηλαδή η μεταβολή του μεγέθους, του σχήματος και της οργανώσεως ενός ιστού.

[β] άτυπη αδενομαοτειδής υπρπλασία (atypical adenomatous hyperplasia -AAH), ως προστάδιο του αδενοκαρκινώματος και,

[γ] διάχυτη ιδιοπαθής πνευμονική ενδοεκρινική υπερπλασία (diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine hyperplasia -DIPNECH), ως προστάδιο των tumorlets και του καρκινοειδούς.

Η παρουσία πλακώδους δυσπλασίας στους αεραγωγούς και οι σχέσεις της με το κάπνισμα έχει τεκμηριωθεί από δεκαετιών μέσω συνδυασμένης χρήσεως επανειλημμένων κυτταρολογικών εξετάσεων πτυέλων και βρογχοσκοπήσεως φθορισμού. Αντίθετα, οι γνώσεις μας για την ΑΗΗ και DIPNECH είναι σχετικά πρόσφατες, αν και η διάγνωσή τους παραμένει δύσκολη και επισφαλής. Οι εγειρόμενες δυσκολίες οφείλονται στις μικρής εκτάσεως βλάβες και στην εν τω βάθει εντόπισή τους. Η διάγνωσή τους επιχειρείται να διευκολυνθεί με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, όπως η ελικοειδής αξονική και η υψηλής αναλύσεως τομογραφία. 

ο όρος καρκίνωμα in situ χρησιμοποιείται προκειμένου να περιγράψει ένα νεόπλασμα, που, ακόμη, δεν έχει διηθήσει παρακείμενους ιστούς, συνήθως πριν διαρρήξει τη βασική μεμβράνη, από όπιυ εξορμάται. Με άλλα λόγια, τα νεοπλασματικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται στο ίδιο περιβάλλον τους,