Σκληρωτικό αιμαγγείωμα, Sclerosing Hemangioma

Ασυνήθης πνευμονικός όγκος που πιστεύεται ότι προέρχεται από το αρχέγονο αναπνευστικό επιθήλιο. τα νεοπλασματικά κύτταρα διακρίνονται σε δύο κυτταρικούς πληθυσμούς: κυβοειδή κύτταρα και, βαθύτερα, στρωματικά κύτταρα. Οι όγκοι προσβάλλουν αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά, μεσήλικες γυναίκες, συνήθως μη καπνίστριες ασιατικής καταγωγής. Περίπου το 95% των ασθενών είναι ασυνπτωματικές.  Σπάνια, μπορεί να εμφανίζεται πλευροδυνία ή αναπνευστική δυσφορία. Από την ακτινογραφία θώρακος εντοπίζονται οζώδεις σκιάσεις που, προοδευτικά, μπορεί να αυξάνονται σε μέγεθος. Δεν εντοπίζεται λοβιακή προτίμηση, αλλά σε πολλές περιπτώσεις εδράζονται υπολεύρια. Αναπτύσσονται αποτιτανώσεις που, ενω δεν προκαλείται εκσκαφή, μρικές περιπτώσεις εμφανίζουν το σημείο μηνίκσου. Η ενδοσκόπηση δεν εισφέρει στην αναγνώριση ή την ταυτοποίηση του όγκου, λόγω της πριφερικής εδράσεώς του. Μπορεί να προσεγγιστούν, όμως, με FNA. Στις σπάνιες περιπτώσεις που καθίστανται ορατοί βρογχοσκοπικά, περιγράφονται ως πολυποειδείς μάζες που προβάλλουν στον αυλό του αεραγωγού.

 Οι όγκοι αυτοί αποτελούμνοι από δύο είδη αρχεγόνων κυττάρων, κυβοειδή και πολυγωνικά, που διατάσσονται σε 4 διακριτές δομές, ως μονήρεις όγκοι, θηλοειδείς, αιμορραγικοί και σκληρωτικοί.

περιφερικά εδραζόμενη οζώδης βλάβη, στον κάτω λοβό αριστερά, που δεν συνέχεται με τον υπεζωκότα.

 

 

 

επιστροφή