τεράτωμα

καλά διαμορφωμένη μάζα στο κορυφαίο του κάτω λοβού δεξιά.

Τα τερατώματα προέρχονται από αρχέγονα κύτταρα. Εμφανίζονται σε άτομα ηλικίας 19-68 ετών αν και δεν αποκλείεται να εμφανιστούν σε πρωιμότερα στάδια της ζωής. Τα συμπτώματα διαμορφώνονται από την την παρουσία μαις φλεγμαίνουσας, ενδοπνευμονικής μάζας. Έχει αναφερθεί το σύμπτωμα της τριχόπτυσης (παρουσία τρίχας στα πτύελα). Τα τερατώματα είναι μονήρεις όγκοι βραδείας αναπτύξεως και μπορεί να υφίστανται αποτιτανώεις ή εκσκαφή. Οικακοήθεις μορφές αφορούν σε μεταστάσεις στους λεμφαδένες.

TeratomaThere is presence of large anterior mediastinal massmeasuring 9 cm in size with calcification within it. There isshift of the mediastinum towards right side. No pleuraleffusion is seen. Findings are most likely suggestive ofteratoma. Διακρίνεται μια ευμεγέθης μάζα στο πρόσθιο μεσοθωράκιο διαμέτρου 9 cm, που φέρει αποτιτάνωση. Παρατηρείται αποκλιση του μμεσοθωρακίου προς τα δεξιά.ΔΦεν παρατηρείτια πλευριτική συλλογή. ΤΑ ευρήματα είναι συμβατά με τεράτωμα.

 

Η αξονική τομογραφία επιβεβαιώνει την παρουσία πρόσθιας χαμηλής πυκνότητας καλώς αφοριζόμενης μεσοθωρακικής μάζας αριστερά, στο πρόσθιο, με απιτιτανώσεις και λίπος. Εικόνα συμβατή με τεράτωμα.

Fraire AE, Dail DH. Ch 41. Miscellaneous tumors and tumor-like proliferations of the lung. In: Tomashefsky JF, Cagle PT, Farver CA, Fraire AE, eds. Dail and Hammar Pulmonary Pathology. 3rd ed. Berlin, New
York, Heidelberg: Springer; 2008:500–541