βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα

 Πρόκειται για παραλλαγή του αδενοκαρκινώματος χαρακτηρίζεται, πρωταρχικά, από τον διακριτό τρόπο αναπτύξεώς του που καλείται "λεπιδόμορφος τύπος", καθώς ο όγκος επεκτείνεται κατά μήκος προηγούμενα άθικτων κυψελιδικών τοιχωμάτων. Αναγνωρίζονται ο βλεννώδης, μη βλεννώδης και μικτός τύπος, που επινεμώνται τα παρακείμενα αγγεία, τον υπεζωκότα και τον διάμεσο ιστό. Χωρίς τις επινεμήσεις αυτές, ο ελεγχόμενος όγκος καταχωρείται, κατά τα πρόσφατα κριτήρια της WHO, ως καρκίνωμα in situ.

Ο βρογχοκυψελιδικός τύπος αναμιφνύεται συχνά με άλλες μορφές αδενοκαρκινώματος, όπως το βοτρυοειδές ή το θηλωματώδες. Η ακτινολογική του απεικόνιση είναι, επομένως, συμβατή μ΄ένα μοπνήρη όγκο, πολλαπλούς όζους ή διάχυτη, πνευμονική μορφή. Τελευταία, έχει αναγνωρισθεί ότι το βρογχοκυψελιδικό μπορεί να διακρίνεται ως σκιάσεις με χαρακτήρες "ορυκτής υάλου". Η κλινική εικόνα δεν διαφέρει από τους συνήθειος βρογχογενεείς όγκους, εκτός από το γεγονός ότι ο πνευμονιόμορφος τύπος του (pneumonia-like tumors) συνοδεύεται με βρογχόρροια.

Η οπισθιοπρόσθια ακτινογραφία θώρακος
παρουσιάζει κυψελιδικές διηθήσεις στα κάτω κυρίως πνευμονικά πεδία άμφω.

Πνεύμων 2006, 19(3):261-264

  Η κυτταρολογική διάγνωση του βρογχοκυψελιδικού καρκινώματος είναι δύσκολη. η αναγνώριση τρσδιάστατης συλλογής παρόμοιων κυττάρων, σε συνδυασμό με την αναγνώριση άφθονης βλέννης, μπορεί να είναι η κυριότερη διαγνωστική κλείδα.

Στο παρασκεύασμα με χρώση αιματοξυλίνης-εοσίνης, αναγνωρίζονται ελαφρά παχυσμένα, αλλα διατηρούντα την αρχιτεκτονική τους  κυψελιδικά τοιχώματα που επαλείφονται από κυβοειδή νεοπλασματικά κύτταρα.