τυπικά και άτυπα καρκινοειδή

Το καρκινοειδές είναι τύπος νευροενδοκρινούς όγκου που προέρχεται από τα κύτταρα APUD (endocrine amine precursor uptake and decarboxylation) που ευρίσκονται καθ΄όλο το μήκος του ΓΕΣ, και σ΄άλλα όργανα, όπως στους πνεύμονες. Ενώ, γενικά, είναι βρδέως αναπτυσσόμενοι όγκοι, μπορεί να εμφανίσουν μεταστάσεις |σύνδρομο καρκινοειδούς|.
Αν και, κατά βάση, αναπτύσσονται στους αεραγωγούς, τα καρκινοειδή μπορεί, επίσης, να εντοπισθούν στην περιφέρεια του πνεύμονος. Έχουν εικόνα ενδοκρινούς διαφοροποιήσεως, και διακρίνονται σε δύο κύριες μορφές, τα άτυπα και τυπικά. Μερικοί τύποι, ιδίως οι περιφερικά εδραζόμενοι, μπορεί να διατρέχουν σιωπηρά, αλλά, οι κεντρικά εντοπισμένοι εκδηλώνονται με πυρετό, βήχα, απόχρεμψη, θωρακαλγία, και αιμόπτυση. Το συχνότερο ακτινολογικό εύρημα, που αφορά στο 80-85% των περιπτώσεων είναι η εικόνα της αποφράξεως αεραγωγού, που οφείλεται στην ενδαυλική ανάπτυξη του όγκου. Η απόφραξη του αεραγωγού εμφανίζεται ως ατελεκτασία ή αποφρακτική πνευμονίτιδα. που προκαλεί διαταραχές αερισμού-αιματώσεως. Το περιφερικό καρκινοειδές, ιδίως οι μορφές δίκην σφραγιδόλιθου, συνήθως, μονήρεις, μεγέθους μέχρι 3 cm.  Οι καρκινοειδείς όγκοι εκδηλώνονται με το καρκινοειδές σύνδρομο.
Εικόνα 1. καρκινοειδές του ΓΕΣ. αφορά το 85% των περιπτώσεων καρκινοειδούς και το 2% των όγκων του ΓΕΣ.
Το καρκινοειδές της σκωληκοειδούς αποφύσεως αφορά το 50% όλων των περιπτώσεων καρκινοειδούς ΓΕΣ. Το καρκινοειδές του πέρατος του λεπτού εντέρου αφορά το 90% όλων των περιπτώσεων καρκινοειδούς του λεπτού εντέρου. Το καρκινοειδές του στομάχου αφορά το 0.3% όλων των γαστρικών όγκων.
πρωτοπαθές καρκινοειδές ήπατος.
καρκινοειδές ωοθηκών: αφορά το 0.5% όλων των περιπτώσεων καρκινοειδούς και το 0.3% των όγκων των ωοθηκών Chest radiographs
βρογχικό καρκινοειδές: αφορά το 1-2% των πνευμονικών όγκων καρκινοειδές του θύμου.
ορολογικοί δείκτες
Η ανίχνευση 5ΗΙΑΑ (5-hydroxyindoleaceticacid) συνήθως αποτυπώνει το λειτουργικά ενεργό καρκινοειδές, ενώ η χρρωμογρανίνη Α θεωρείται σημαντική για τη διάγνωση νευροενδοκρινικών όκγων, γενικά.
απεικόνιση
Μπορεί να εντοπισθεί με διενέργεια σπινθηρογραφήαμτος με Ιn111 -octreotide (octreoscan) το οποίο είναι, γενικά, ειδικό για τα καρκινοειδή του ΓΕΣ και τις ηπατικές μεταστάσεις.
επιπλοκές
Βλάβες στις καρδιακές βαλβίδες.
Πρόγνωση.
Η βιβλιογραφία στερείται σημαντικών πληροφοριών, αναφορικά με την πρόγνωση των καρκινοειδών όγκων. Στην μελέτη των Janson ET και συν., 1997, διαπιστώθηκε ότι η χρωμογρανίνη Α είναι ο καλύτερος δείκτης για την παρακολούθηση της εξελίξεως των καρκινοειδών όγκων.

flash card: καρκινοειδές
Μεγάλη αναλογία βρογχικών αδενωμάτων είναι καρκινοειδείς όγκοι, που εξορμώνται από το σύστημα APUD (amine precursor uptake and decarboxylation), όπως το μικροκυτταρικό καρκίνωμα. Τo καρκινοειδές του πνεύμονος αφορά το 1% όλων των πνευμονικών καρκίνων και το 10% των καρκινοειδών όγκων. Ο όρος βρογχικό αδένωμα φαίνεται ότι έχει παραμεριστεί. 
πνευμονικό καρκινοειδές [βλ.: καρκινοειδές]
τυπική ηλικία = 40-50 ετών
το κάπνισμα δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου
βραδεία ανάπτυξη: π.χ., μακρύ ιστορικό βήχα, επανειλημμένη αιμόπτυση συχνά κεντρικής εντοπίσεως, που δεν διακρίνεται στην
ακτινογραφία θώρακος. Τα συμπτώματα των ενδοβρογχικών όγκων είναι βήχας, δύσπνοια,  αιμόπτυση και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις. 
στη βρογχοσκόπηση φαίνεται ως 'κεράσι'
το καρκινοειδές σύνδρομο, κατ΄αυτό, είναι σπάνιο, και συνδέεται με ηπατική μετάσταση.
η πρόγνωση είναι καλή, αν καιμερικοί υπότυποι έχουν τάση μεταστάσεων.
Παρατηρείται με την ίδια συχνότητα μεταξύ των δύο φύλων, και η αιχμή της επιπτώσεώς του καταγράφεται στις ηλικίες της 5ης δεκαετίας της ζωής.

Aντιμετώπιση
Η χειρουργική εξαίρεση είνια, προς το παρόν ή βέλτιστη αντιμετώπιση, κυρίως, ως λοβεκτομή ή βρογχική εξαίρεση.
εάν δεν υπάρχουν μεταστάσεις, η επιβίωση είναι 5-10 χρόνια, με 95-85%, αντίστοιχα, εάν δεν υπάρχουν λεμφαδενικές. 
Στους παράγοντες που επάγουν την υποστροπή συγκαταλέγονται: μέγεθος>3 cm, ο τύπος της -παθολογονααντομικά- άτυπης μορφής, και η παρoυσία μεταστατικής λεμφαδενοπάθειας.

βλέπε σαρκοείδωση και καρκινοειδές

- συμφυτική βρογχιολίτιδα και υπερπλασία των νευροενδοκρινικών κυττάρων επί ασθενών με περιφερικό καρκινοειδές.
Από τη μελέτη των Miller et al., 1995, έχει αναγνωριστεί πολυκεντρική υπερπλασία των ενδοκρινικών κυττάρων σε ασθενείς με καρκινοειδές πνεύμονος. Σε μεγάλη αναόγία των ασθενών αυτών, επίσης, περιγράφεται συμφυτική βρογχιολίτιδα, που σθν΄ληθως διατρέχει ασυμπτωμαστικά.