βασικοκυτταροειδές καρκίνωμα

Έχει περιγραφεί μια νέα μορφολογική και φαινοτυπική οντότητα νεοπλάσματος, που ονομάζεται βασικοκυτταροειδές καρκίνωμα πνεύμονος (basaloid) και ανιχνεύεται σε αναλογία 6%, χαρακτηριζόμενο από λοβιώδη ανάπτυξη μικρών κυττάρων με μέτρια υπερχρωματικό πυρήνα, χωρίς έκδηλα πυρήνια και με αραιό πρωτόπλασμα. Ο όγκος εμφανίζει έντονη μιττωτική δραστηριότητα. Μπορεί να εμφανισθεί σε αμιγή διαμόρφωση ή να συνυπάρχει με πλακώδες νεόπλασμα, μεγαλοκυτταρικό ή αδενοκαρκίνωμα. Στερείται νευροενδοκρινικής δραστηριότητας και αναγνωρίζεται από την παρουσία πλακώδους ή κοκκιώδους διαφοροποιήσεως