Ερωτηματολόγιο ΧΑΠ

1. Ποιοί περιβαλλοντικοί ή γενετικοί παράγοντες εμπλέκονται στην παθογένεια της ΧΑΠ;
2. Ποιοί είναι οι βασικοί άξονες της παθογένειας της ΧΑΠ;
3. Ποιά είναι η βαθμονόμηση της ΧΑΠ, σύμφωνα με τις μεταβολές των σπιρομετρικών τιμών; ποιές άλλες παράμετροι παίρνονται υπ όψη στις σύγχρονες τάσεις διαγνώσεως της ΧΑΠ;
4. Ποιό ρόλο διαδραματίζει η φλεγμονή στην παθογένεια της ΧΑΠ;
5. Τι σημαίνει ότι η ΧΑΠ είναι πάθηση ετερογενής (&)
6. Πως εξηγούνται οι χαρακτηρισμοί της ΧΑΠ ως παθήσεως [α] πολύπλοκης, [β] πολυπαραγοντικής;
7. ποιά είναι η κύρια εκδήλωση της ΧΑΠ; Που οφείλεται;
8. Ποιοί είναι οι παράγοντες κινδύνου για ΧΑΠ; (&)
9. Πως ελέγχεται κλινικά ο χρόνος εκπνοής; Τι είναι παρατεταμένος χρόνος εκπνοής; 
10. Πως διακρίνουμε εργαστηριακά τη χρονία βρογχίτιδα από το πνευμονικό εμφύσημα; (&)
11. Κύρια ακτινολογικά ευρήματα επί ΧΑΠ
12. Ποιές είναι οι κυριότερες διαφορές μεταξύ χρονίας βρογχίτιδας και πνευμονικού εμφυσήματος; 
13. Ευρήματα από τη φυσική εξέταση επί ΧΑΠ
14. Εργαστηριακά ευρήματα επι ΧΑΠ
15. θεραπεία της ΧΑΠ;
16. Ποιά είναι η πρόγνωση, ανάλογα με το στάδιο κατά GOLD της ΧΑΠ; 
17. Ποιά είναι η θεραπεία παροξύνσεως της ΧΑΠ;
18. Ποιές είναι οι επιδημιολογικές τάσεις της ΧΑΠ, σε σύγκριση με σακχαρώση διαβήτη, καρδιοπάθειες, θανάτους από νεοπλάσματα;
19. Διαφορετικοί τύποι βιοδεικτών
20. Ποιά η δράση της CRP ως βιοδείκτης στη ΧΑΠ;
21. Στους αεραγωγούς, επί σταθεροποιημένης ΧΑΠ, υπάρχει/δεν υπάρχει εποίκιση παθογόνων;
22. Ποιά είναι η υπόθεση του φαύλου κύκλου;
23. Υπάρχει και η υπόθεση των δύο φαύλων κύκλων;
24. Ποιά είναι η δράση των εισπνεόμενων στεροειδών στον κίνδυνο λοιμώξεων, επί ασθενών με σταθεροποιημένη ΧΑΠ;
25. Πως διακρίνονται οι διάφοροι φαινότυποι, ΧΑΠ-άσθματος;
26. Πως διαβαθμίζεται η δύσπνοια, κατά MRC
27. Διάκριση ΧΑΠ/άσθματος
28. Σταδιοποίηση της βαρύτητας της ΧΑΠ (&&)
29. Τι είναι, πως μετριέται ο BMI και ποιά κατάταξη καθορίζει;
30. Ποιά είναι η αρχική διαγνωστική εκτίμηση της ΧΑΠ;
31. Τι είναι το μέγεθος pyears; Πως υπολογίζεται;
32. Διαφορική διάγνωση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας
33. Ποιές είναι οι τρέχουσες προοπτικές θεραπείας της ΧΑΠ;
34. Ποιές πνευμονοπάθειες συνδέονται με το κάπνισμα;
35. Υπάρχει διαφορά μεταξύ "υγιούς" και "πάσχοντος" καπνιστού;
36. Ποιά είναι η σχέση του καπνίσματος με διάμεσες πνευμονοπάθειες, όπως οι RB-ILD, DIP και PLCH
37. Τι γνωρίζουμε για το συνδυασμό πνευμονικό εμφυσήματος/πνευμοινική ίνωση;
38. Ιατροκοινωνική προσέγγιση του καπνίσματος
39. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις διακοπής/αποχής από το κάπνισμα;
40. Τι γνωρίζουμε για τη ρύπανση της ατρμόσφαιρας;
41. Ποιός είναι -συνοπτικά- ο μηχανισμός δράσεως των βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων, στην άρση της δύσπνοιας;
42. Ποιός είναι -συνοπτρικά- ο μηχανισμός δράσεως των β2-διεγερτών;
43. Ποιός είναι ο μηχανισμός δράσεως των SABΑ (σαλβουταμόλη);
44. Ποιά LABA διατίθενται;
45. Ποιές είναι οι κυριότερες φαρμακολογικές δράσεις της σαλμετερόλης;
46. Και της φορμοπτερόλης;
47. Ποιές είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές της σαλμετερόλης και τη φορμοτερόλης;
48. Ιδιότητες, μηχανισμός δράσεως και  μεταβολισμός της ινδοκατερόλης;
49. Μουσκαρινικοί υποδοχείς - μηχανισμός δράσεως
50. Ποιά είναι τα βραχείας δράσεως αντιχολινεργικά;
51. Πόσα LAMA γνωρίζετε;
52. Πόσην ώρα μετά τη λήψη του, αρχίζει η δράση του τιοτροπίου; Πόσο χρόνο διαρκεί
53. Πως αποβάλλεται το τιοτρόπιο;
54. Τι είναι το γλυκοπυρρόνιο;
55. Τι είναι το ακλιδίνιο;
56. Ποιά είναι η σχέση μεταξύ ΧΑΠ και καπνίσματος;
57. Είναι επαρκής ο FEV1 για τη διάγνωση της ΧΑΠ;
βιβλιογραφία