ΧΑΠ - εκτίμηση της βαρύτητας και πρόγνωση

Λόγω της ετερογένειάς της, η ΧΑΠ δεν μπορεί να αξιολογηθεί από μια μόνο μεταβλητή ούτε να εκτιμηθεί η εξλέλιξη της παθλήσαεως, πχ., με την καταγραφή της σπιρομετρήσεως. Η κλινική εικόνα και η καθημερινή καταγραφή των συμπτωμάτων, ίσως, είναι η καλύερη μέθοδος περιγραφής της βαρύτητας της παθήσεως. Η εκτίμηση της βαρύτητας είναι -οπωδήποτε- σημαντική, σε ατομικό επίπεδο, επειδή αντανακλά, πρακιτκά, την απόδοση της θεραεπίας και σχςτίζεται με την πρόγνωση. 

Η ανικανότητα επί ΧΑΠ δεν μπορεί να εκτιμηθεί πλήρως με μέτρηση του FEV1. Μια περιεκτικότερη εκτίμηση συμπεριλαμβάνει, εκτός από τον έλεγχο της αποφράξεως, το βαθμό της ανικανότητας, τη συχνότητα των παροξύνσεων και των επόμενων παραγόντων, που έχουν εγνωσμένη προγνωστική βαρύτητα:

  • FEV1
  • TLCO
  • δύσπνοια, μέτρηση κλίμακας MRC
  •  κατάσταση υγείας
  • ανοχή στην άσκηση, π.χ., με ένα 6λεπτο πρόγραμμα
  • BMI
  • PaO2
  • χρόνια πνευμονική καρδία

 Με τις παραμέτρους αυτές, μπορεί να υπολογιστεί ο δείκτης BODE (ΒΜΙ, απόφραξη, δύσπνοια, και άσκηση) προκειμένου να εκτιμηθεί η πρόγνωση. 

Εκτίμηση και ταξινόμηση της βαρύτητας της αποφράξεως 

διαβάθμιση βαρύτητας
     NΙCE ATS/ERS GOLD NICE
FEV1/FVC FEV1%προβ βαρύτητα της αποφράξεως
      μετά βρογχοδιατολή
>0,7 ≥80%   ήπια στάδιο1 στάδιο1
>0,7 79-50% ήπια σημαντική στάδιο2 στάδιο2
>0,7 49-30% σημαντική σοβαρή στάδιο3 στάδιο3
>0,7 <30% σοβαρή πολύ σοβαρή στάδιο4 στάδιο4