απλή ακτινογραφία θώρακος

|ακτινογραφία θώρακος|Συμπληρωματικές ακτινογραφίες.
Κατά συνθήκη, σημαίνει μια οπισθιοπρόσθια ακτινογραφία με τον ασθενή σε ορθία θέση και με απόσταση μεταξύ της πηγής και του σώματος περίπου 6 πόδια (1.83 m), υπό voltage περίπου 120-150 kilovolt (kV) με τη χρήση κασέττας και λεπτού πλέγματος. Σημειώνεται ότι στην απλή ακτινογραφία, όπως περιγράφτηκε δεν απεικονίζει το σύνολο του πνευμονικού παρεγχύματος, καθώς επικαλύτπεται από τις υπερκείμενες πνευμονικές πύλες, την καρδιακή σκιά, τους θόλους των διαφραγμάτων, τις πλευρές, τις διασταυρώσεις τους και τις ασβεστοποιήσεις των χόνδρινων τμημάτων τους. Η συνολική έκταση του πνευμονικού παρεγχύματος που επικαλύπτεται από τουςπροηγούμενους συντελεστές εξαρετάται από την ηλικία, αλλά κυμαίνεται περί το 15%.  Ακόμη και αυτές οι ‘σκοτεινές’ περιοχές του πνευμονικού παρεγχύματος που δεν διατίθενται για ακτινογραφική επισκόπηση πρέπει να καταστούν διαθέσιμες για τη διάγνωση. Αυτό επιχειρείται με τα πλάγια ακτινογραφήματα, τις λοξές λήψεις, όπως φαίνεται στο παραπλεύρως γράφημα. Η σημασία της προβολής μ΄ένα δεύτερο ακτινογράφημα σε πλάγια ή λοξή θέση καταφαίνεται στο γράφημα της εικόνας 4-2. Έτσι, μια πνευμονική πύκνωση στο καταμέτωπο ακτινογράφημα (α) μπορεί να οφείλεται σε πνευμονική διήθηση (b), όγκο στο οπίσθιο (d) ή πρόσθιο (c) θωρακικό τοίχωμα, μια ανάοπτυξη περιπυλαία (e) ή σε πλευριτικές συλλογές (f και g).
Το γράφημα εξηγεί, επιπλέον, γιατί, η μελέτη ενός ακτινογραφήματος προϋποθέτει την επισκόπηση του ασθενούς και τη λήψη πρόσθετων ακτινογραφημάτων. Για τη αναγνώριση κατεαγούσης πλευράς, επιπλέον, χρειάζονται τουλάχιστον δύο λήψεις, μια κατά μέτωπο και μια πλαγία. Τα πλάγια ακτινογραφήματα δείχνουν βλάβες του ενός ημιθωρακίου, με το πάσχον προς την πλευρά του φιλμ.
Έτσι, στο παραπλεύρως γράφημα, τα ευρήματα από την κατά μέτωπο ακτινογραφία διευκρινίζονται με την πλάγια λήψη, ότι πρόκειται για πνευμονία με συμμετοχή των μεσολοβίων (a), ή ατελεκτασία οφειλόμενη σε απόφραξη (b) ή, τέλος, σε βρογχικό καρκίνωμα με ‘όπισθεν του όγκου απόφραξη’ (c). Για την αρχική ακτινοπγραφική αξιολόγηση, ο συνδυασμός ενός ΟΠ ακτινογραφήματος με ένα πλάγιο, παριστά την πλέον αξιόπιστη μέθοδο για την αναγνώριση τουλάχιστον του 95% των παθολογικών ευρημάτων.
αρχική επισκόπηση ακτινογραφίας -   ακτινολογικά σημεία
αεροβρογχόγραμμα |αξονική τομογραφία θώρακος |απλή ακτινογραφία θώρακος | Αποτιτανωμένα πνευμονικά οζίδια | Αποτιτάνωση ανιούσης αορτής | αποτιτάνωση υπεζωκότος | ατελεκτασία | εικόνα νυκτερίδας, εικόνα πεταλούδας | εντόπιση λοβών και μεσολοβίων σχισμών| κοιλότητες |λοβός της αζύγου| νομισματοειδείς σκιάσεις διαμέτρου <6 εκ.| Μεταστάσεις στον Πνεύμονα| Μικρές σκιάσεις| ορολογία  () - κύριες μορφοπαθολογικές οντότητες (►►►) | παθολογικές ακτινολογικές οντότητες | πνευμονικές σκιάσεις, τύποι| πύκνωση| σημείο tree-in-pud| σημείο προσθίου βρόγχου του άνω λοβού| σημείο συνεχούς διαφράγματος| ψηφιακή ακτινογραφία θώρακος | ακτινοσκόπηση|AKTINOΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΣΑΚΟΣ |