Εντόπιση λοβών και μεσολόβιων σχισμών

Επί ΟΠ ακτινογραφήματος η μικρή μεσολόβιος χωρίζει τον μέσο λοβό από τον άνω. Η μεγάλη μεσολόβιος έχει κυρτή φορά και στο ύψος του αορτικού κομβίου, ή στο επίεπδο της συνενώσεως της 2ης πλευράς με το στέρνο, χωρίζει τον άνω λοβό από την οροφή του κάτω λοβού (ο κάτω λοβός είναι σχεδόν σαν οπίσθιος λοβός). Το όριο αυτό έχει τεθεί για τη διάκριση του άνω από το μέσο πνευμονικό πεδίο. Το άνω πνευμονικό πεδίο επομένως, εμπεριέχει αμιγώς τον άνω λοβό, ενώ το μέσο πνευμονικό πεδίο (η περιοχή μεταξύ 2ης και 4ης πλευρά) περιέχει εν μέρει τον άνω και εν μέρει –όπισθεν αυτού- τον κάτω λοβό. Το κάτω πνευμονικό πεδίο περιέχει τον μέσο λοβό έμπροσθεν και τον κάτω λοβό όπισθεν. Στην πλάγια ακτινογραφία, η μεγάλη μεσολόβιος άρχεται από το ύψος του 4ου ΘΣ, κινείται λοξά, διέρχεται από το την πύλη και καταλήγει επί του διαφράγματος, δύο δάκτυλα πίσω από την στερνοδιαφραγματική γωνία. Από το ύψος της πύλης άρχεται η μικρή μεσολόβιος, που κινείται οριζόντια μέχρι το στέρνο. Στην πλαγια ακτινογεραφία, ο δεξιός πνεύμονας επικάθειται του αριστερού. Οαριστερός έχει μόνο τη μεγάλη μεσολόβιο (αριστερή ακτινογραφία στην εικόνα