Αποτιτανωμένα πνευμονικά οζίδια

Είναι υπεραδιαφανή πνευμονικά οζίδια με σχετικά μικρό διαφοροδιαγωστικό έυρος. Η συχνότερη αιτία αποτιτανωμένων παρεγχυματικών οζιδίων είναι τα κοκκιώματα, απότοκα ιαθείσης λοιμώξεως.

Στον επόμενο πίνακα καταχωρούνται τα συχνότερα αίτια

αίτια περιγραφή αποτιτανωμένων οζιδίων
παθογένεια αίτιο περιγραφή
ιαθείσα λοίμωξη ιστοπλάσμωση συχνά, 2-5 mm, η αποτιτάνωση, κεντρική ή διάχυτη, συχνά συνυπάρχουν αποτιτανωμένοι πυλαίοι μεσοθωρακικοί λεμφαδένες

κεχροειδής φυματίωση (σπάνια)

ιαθείσα ανεμευλογιά

<p>Healed varicella pneumonia</p></p />
</p><p>

μικροοζώδεις, 1-3 mm. δεν συνέεται με αποτιτανώσεις λεμφαδένων

επαγελματικές πνευμονοπάθειες

πνευμονοκονιώσεις

πυριτίαση συνοδεύεται από αποτιτανώσεις λεμφαδένων, τύπου egg shell, μικρά σκληρά, αποτιτανωμένα οζίδια, στα άνω και μέσα πνευμονικά πεδία.
πνευμονοκονίωση των ανθρακορύγχων μικρότερα οζίδια που μπορεί να μην είναι ορτατά στην CXR. Συνοδεύονται από περιορισμένα συμπτώματα.
αποτιτανώσεις μεταναστευτικών οζιδίων σαρκοείδωση τυπικά, τα οζίδια είναι μεγαλύτερα και ασθενώς αφοριζόμενα,
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια διατααρχές μετβολισμού ασβεστίου και φωσφόρου
πολαπλούν μυέλωμα  
δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός  
μαζική οστεόλυση από μεταστάσεις  
ενδοφλέβια θεραπεία με ασβέστιο  
πνευμονική αιμοσιδήρωση ιδιοπάθής πνευμονική αιμοσιδήρωση διαλείπουσα κυψελιδική αιμορραγία, κεντροβοτρυδιακές οζώδεις σκιάσεις
στένωση μιτροειδούς μικρά, πολυεστιακά, αποτιτανωμένα οζίδια
σύνδρομο Goodpasture  
πνευμονική κυψελιδική μικρολιθίαση <p>X-Ray Chest</p></p />
<p>Xray chest showed unnumerable, small, calcific density nodules spread throughout both lungs, more so in the lower zones.

μικροσκοπικά οζίδια, εμφανής αποτιτάνμωση των ενδολοβιδίων διαφραγμάτων, μικρές υποπλεύριες κύστεις