σημείο του προσθίου βρόγχου του άνω λοβού

 Το σημείο του προσθίου βρόγου του άνω λοβού, αναφέρεται στην απεικόνιση, σε ποσοστό 50% των κατα μέτωπο ακτινογραφημάτων. Ο βρόγχος προωθείται προς τα εμπρός και πλάγια, έτσι, ώστε, φέρεται κάθετα στην ακτινοβολία, απεικονίζεται ως δακτυλιοειδής σχηματισμός. Φυσιολογικά, υπάρχει φυσιολογικός πνευμονικός ιστός, διαμέτρου περίπου 3 mm πλαγίως του βρόγχου (►). Εάν αυτό έχει αυξηθεί, πάνω από 6 mm, πρέπει να ελέγχεται με αξονική τομογραφία.

<p>Normal anterior bronchus shadows</p></p />
</p><p>The bronchi of the anterior segments of the upper lobes course mainly anteriorly in 50% of cases and are thus seen a ring shadows will little if any soft tissue laterally.