Πνευμονική σκίαση, τύποι

Η πνευμονική σκίαση είναι αποτέλεσμα μεταβολής της σχέσεως αέρος/μαλαοί ιστοί (αίμα, παρέγχυμα και υπόστρωμα), στους πνεύμονες. Όταν εξετάζεται μια περιοχή αυξημένης πυκνότητας, σε μια ακτινογραφία θώρακος ή αξονική τομογραφία, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρισθεί η εντόπιση της σκιάσεως. Γενικά, δακρίνονται καταλήψεις αεροχώρων, δικτυακές και οζώδεις σκιάσεις

 • κατάληψη αεροχώρων
  • πύκνωση
  • ατελεκτασία
  • σκίαση μορφής ορυκτής υάλου
  • όζοι που καταλαμβάνουν αεροχώρους
  • διακλαδώσεις, δηλαδή συναθροίσεις βλέννης
 • γραμμικές σκιάσεις
  • διάμεσος τύπος δικτυακός, π.χ. συνήθης διάμεση πνευμονία
  • δικτυοζώδης διάμεσος τύπος, π.χ., σαρκοείδωση
  • γραμμικός διάμεσος τύπος, π.χ., πνευμονικό οίδημα, διάμεσο
 • οζώδεις σκιάσεις
  • κεχροειδείς (<2 mm) π.χ., κεχροειδής φυματίωση
  • μικροοζώδης σκίαση (2-7 mm), π.χ., οξεία πνευμονίτις εξ υπερευαισθησίας
  • όζίδια (7-30 mm),  π.χ., πνευμονική μετάσταση, πνευμονικό κοκκίωμα
  • μάζες (>30 mm), π.χ., βρογχογενής καρκίνος.
 • κατάληψη βρόγχων/βρογχιολίων από βλέννη, p.x., ΑΒΡΑ
 
 • πνευμονικό οίδημα
 •  
 •  

  διαφορική διάγνωση πνευμονικού οιδήματος

  ακτινολογικό
  εύρημα    %
  καρδιακή
  ανεπάρκεια
  νεφρική
  ανεπάρκεια
  ARDS
  Κerley B 30% 30% OXI
  κατανομή πνευμονικού οιδήματος διάχυτο 90% κεντρική 70% περιφερική 45%, διάχυτο 35%
  αεροβογχόγραμμα 20% 20% 70%
  πλ. συλλογή 40% 30% 10%

  αξονική τομογραφία ασθενούς με COVID-19

 •