Πνευμονικό παρέγχυμα

Ορίζεται η μοίρα του αναπνευστικού συστήματος που ευρίσκεται πέραν των τελικών βρογχιολίων. Νοείται το τμήμα εκείνο του πνεύμονα που αναλαμβάνει την ανταλλαγή των αερίων μεταξύ αίματος και εισπνεομένου ρεύματος. Είναι το σύνολο των βοτρυδίων ή των δευτερογενών, πνευμονικών, λοβιδίων. Αποτελείται από την κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη (à783) και τα υποστηρικτικά της (διάμεσος συνδετικός ιστός) και προστατευτικά της (επιφανειοδραστική ουσία, ανοσολογικά δραστικά κύτταρα) στοιχεία. Συντίθεται από επιθηλιακά κύτταρα, που ονομάζονται πνευμονοκύτταρα τύπου Ι και ΙΙ, ενδοθηλιακά κύτταρα των πνευμονικών τριχοειδών, κύτταρα του διαμέσου ιστού, όπως οι ινοβλάστες, και τα κυψελιδικά μακροφάγα.

Η οργάνωση του αναπνευστικού βοτρυδίου απο το τελικό βρογχιόλιο μέχρι τις κυψελίδες περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα αναπνευστικών βρογχιολίων και τέσσερα επίπεδα κυψελωτών σάκκων. Οι κυψελίδες είναι λεπτοτοιχωματικοί πολύεδροι αεροχώροι, που οργανώνονται κατά δέσμες, σχηματίζοντας βοτρύδια. Οι επιφάνειες των κυψελίδων καλύπτονται από ένα υδαρές στρώμα υγρού που αποτελείται από διάφορες βιοχημικά διαφοροποιημένες ουσίες μεταξύ των οποίων ένα σύμπλεγμα φωσφολιπιδίων που μειώνουν την επιφανειακή τάση των κυψελίδων και εμποδίζουν την εκπνευστική σύγκλειση των τοιχωμάτων. Τα διακυψελιδικά διαφραγμάτια ή τα τοιχώματα μεταξύ των κυψελίδων απεικονίζονται σαν ατελή δίκτυα δεσμίδων κολλαγόνου και ελαστικών ινών, που επεκτείνονται προς την περιφέρεια του βοτρυδίου και συνέχονται με τα διαφράγματα των δευτερογενών λοβιδίων(à231).