Μεταστάσεις στον Πνεύμονα

περιγραφή. Η μεταστατική νόσος μέσα στο θωρακικό κλωβό παριστά διασπορά στους πνεύμονες, στον υπεζωκότα, τα οστά και τους μαλακούς ιστούς. Οι μεταστάσεις στον πνεύμονα είναι συχνές, καθώς παρατηρούνται στο 30% όλων των κακοήθειών. Οι μεταστάσεις στον πνεύμονα δπραγματοποιούνται με΄σω της αιματικής ή λεμφαγγειακής οδού και, συνήθως, προέρχονται από πρωτοπαθείς καρκίνους, όπως του μαστού, των νεφρών, του πεπτικού και του προστάτη.  Οι πνευμονικές μεταστάσεις είναι, επίση,ς συχνές σε σπάνιους από σπάνιους όγκους, όπως το οστεοσάρκωμα, του καρκίνου θυρεοειδούς και το μελάνωμα. Μπορεί να εμφανίζονται ως μονήρης όζος (60% πιθανότητες ένας όζος να είναι καοήθους προελεύσεως), πολαπλά οζίδια, διάχυτες σκιάσεις αεροχώρων ή διάχυτες δικτυοζώδεις αλλοιώσεις, όπως επί καρκινωματώδους λεμφαγγειΐτιδας. κλινική εικόνα. μπορεί να διατρέχουν ασυμπτωματικά, αλλά συχνότερα, συνοδεύονται από βήχα, πτύελα και αιμόπτυση. Δύσπνοια, απώλεια βάρους, ανορεξία, κακουχία. πυρετό, πλευρωδυνία. Η πνευμονική μετάσταση μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση ενός αφανούς όγκου. ακτινολογική εικόνα. ακτινογραφία θώρακος. Μονήρης ή πολλαπλές οζώδεις σκιάσεις. που μπορεί, να αποτιτανώνονται, όπως το οστεοσάρκωμα, ο καρκίνος του μαστού, του θυρεοειδούς, και το βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα). Πολαπλά μικρά οζίδια, όπως ο καρκίνος του θυρεοειδούς, του μαστού, του προστάτη, το χοριοκαρκίνωμα. Μπορεί να τήκονται, όιπως το εκ πλακωδών επιθηλίων, του παχέος εντέρου, το μελάνωμα και το καρκίνωμα των μεταβατικών κυττάρων. Μπορεί να είναι αιμορραγικά, όπως το χοριοκαρκίνωμα, το μελάνωμα, του θυρεοειδούς. Μπορεί να εμφανίζονται ως σκιάσεις αεροχώρων, όπως το αδενοκαρκίνωμα του μαστού,  των οωθηκών, του ΓΕΣ. Μπορεί να συνοδευόνται από λεμφαδενοπάθεια. Τλελος, μπορεί να συνοδεύοντια από γραμμοειδείς σκιάσεις των μεσολοβίων διαφραγμάτων, λεμφαγγειΐτις (καρκίνωμα το μαστού, του παγκρέατος, του στομάχου. αξονική τομογραφία. Μπορεί να αποδείξει την πολλαπλότητα των βλαβών, τη λεμφαδενοπάθειεα και, το σπουδαιότερο, να διαχωρίσει την καρκινοματώδξη λεμφαγγειΐτιδα από από την πάχυνησ των μεσολοβίων διαφραγμάτων. διαφορική διάγνωση. •Καλοήθη νεοπλάσματα, όπως το αμάρτωμα, και το αδένωμα. •Κοκκιοματώδεις παθήσεις, όπως η ρευματοειδής αρθρίτις, ή η κοκκιομάτωση Wener. •Τα σηπτικά έμβολα, •Η κρυπτογενής οργανούμενη πνευμονία. •Πνευμονική αρτηριοφλεβώδης δυσμορφία. Μπρεί να απιτηθεί βιοψία για την τεκμηρίωση της διαγνώσεως. Διαχείριση. ¨λεγχος για καρκίνο του πνεύμονος. Μπορεί να απιτηθεί βιοπτίκό δείγμα και πλήρης σταδιοποίηση. Παρηγορητική ή θεραπευτική χημειοθεραπεία.

Μεταστάσεις στον Πνεύμονα αναγνωρίζονται ~ στο 30% των κακοήθων παθήσεων και προάγονται αιματογενώς, λεφαγγειακώς ή η κατά συνέχεια ιστών. Κατά συνέχει ιστών μεθίστανται το καρκίνωμα του μαστού, του ήπατος, ή του παγκρέατος. Η κοινότερη οδός, είναι μέσω των συστηματικών φλεβών Της λεμφαγγειακής διασποράς προηγείται αιμοατογεής μετάσταση, στο πνευμονικό παρέγχυμα. Ακολούθως τα νεοπλασματικά κύτταρα επινεμούνται τα λεμφαγγεία, που οδεύουν ανάδρομα προς τις πύλες. μονήρεις μεταστάσεις παρατηρούνται επί: καρκινώματος του εντέρου (30-40%), σάρκωμα, ιδιαίτερα από οσοτύν, του νεφρού, των όρχεων, του μαστού, και του κακοήθους μελανώματος. πολλαπλά οζίδια, παρατηρούνται ως μεταστάσεις επί καρκινώματος των νεφρών, του θυροειδούς, και του σαρκώματος. λεμφαγγειακή διασπορά, παρατηρείται από πρωτοπαθή νεοπλάσματα των πνευμόνων, του μαστού, του θυροειδούς, του λάρυγγος, του στομάχου, του παγκρέατος, του αυχένος.  Η βλάβες είναι διεσπαρμένες στο θώρακα, μιμούνται τη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.
Το φαινόμενο Abscopal περιγράφει την εξαφάνιση του μεταστατικού όγκου μετά την χειρουργική εξαίρεση της πρωτοπαθούς εστίας. Το φαινόμενο συμβαίνει ιδίως, μετά αξείρεση καρκίνου των νεφρών, τροφοβλαστικών όγκων. Εμείς παρακολουθήσαμε μια περίπτωση μετά από εξαίρεση καρκινώματος θυροειδούς.
εικόνα 1. cannon ball. Μεταστατικό καρκίνωμα στον πνεύμονα
Το φαινόμενο snowstorm, παρατηρείται επί μεταστάσεων του καρκινώματος του θυροειδούς. Τήξη παρατηρείται συχνότερα σε μεταστατικούς όγκους, εδραζόμενους στους άνω λοβούς παρά στους κάτω, και ακόμη συχνότερα σε όγκου επιθηλιακής προελεύσεως , όπως τα εκ πλακωδών και διαμέσων κυττάρων.

Εικόνα 2. παρεγχυματικές μεταστάσεις στον πνεύμονα
Τήξη μεταστατικών όγκων, μετασχηματίζουν τη μάζα, και την καθιστούν κενοτόπιο, με παχειά, ακανόνιστα εσωτερικά τοιχώματα.
Συνήθως προέρχονται από όγκους, όπως εκ πλακωδών επιθηλίων ποικίλης προελεύσεως, όπως της κεφαλής και του αυχένος, μελάνωμα, αλλά και αδενοκαρκίνωμα. Μεταστάσεις με παρατεταμένη επιβίωση, όπως επί νεοπλασμάτων των σιελογόνων αδένων και επί κυψελιδικού καρκινώματος.
Μεταστάσεις με ασαφή όρια, αποκαλύπτουν όγκους που αναπτύσσονται ταχύτατα, και έχουν ικανή αιμάτωση, όπως το μεταστατικό χοριοκαρκίνωμα.
Εικόνα 3. κεγσχροειδής μετάσταση
Μεταστάσεις που φέρουν αποτιτανώσεις  οστεοδάρκωμα ή χονδροσάρκωμα.
Σειρά ακτινολογικών εικόνων μιμούνται μεταστατικούς όγκους, όπως, η κοκκιωμάτωση Wegener, τα ρευματοειδή οζίδια, τα σηπτικά έμβολα, τα αμαρτώματα βλέπε: χαρακτηριστικές εικόνες
εικόνα 4. καρκινοματώδης λεμφαγγεΐτις.