πνευμονία - διάγνωση - Ακτινογραφία - αξονική τομογραφία Θώρακος

πνευμονία αριστερού άνω λοβού
πνευμονία δεξιού κάτω λοβού Right lower lobe ...
πνευμονία δεξιού μεσου λοβού (Σημείο Felson (σημείο σιλουέττας) : ασαφοποίηση δεξιού χείλους της καρδιακής σκιάς

  Επί πνευμονίας, το πρώτο εύρημα είναι τα κλινικά και ακινολογικά σημεία πυκνώσεως. Όλοι οι ορισμοί της πνευμονίας απαιτούν την αναγνώριση ακτινολογικής πυκνώσεως, καθώς η φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος αποκλείει την πνευμονία στο 95% των περιπτώσεων. Όπως προειπώθηκε, για τη διάγνωση της πνευμονίας απαιτούνται 5 βασικές διαγνωστικές εξετάσεις:
προσεκτική λήψη του ιστορικού και φυσική εξέταση, ακτινογραφία θώρακος, γενική αίματος, ΑΑΑΑ, άμεση κατά Gram χρώση πτυέλων.
Η ακτινογραφία θώρακος διευκολύνει τη διάκριση ανάμεσα σε μικροβιακή ή ιογενή πνευμονία, καθορίζει την παρουσία πλευριτικής συλλογής, και τελευταίο, αλλά όχι μικρότερης σημασίας, αποτελεί την πρώτη μιας σειράς ακτινογραφιών, που καθορίζουν την προβλεπόμενη ή μη λύση της. Περισσότερες από το 60% των περιπτώσεων πνευμονίας εμφανίζουν λύση σε διάστημα 6 εβδομάδων από της προσβολής και στο 75% εντός τριμήνου. Η κλινική βελτίωση της πνευμονίας προηγείται της ακτινολογικής λύσεως, η οποία συνήθως απαιτεί διάστημα >8 εβδομάδων. Επομένως, η ακτινογραφία θώρακος δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο εξόδου από την Κλινική, για την οποία παραμένει η κλινική βελτίωση και η αιματολογική αποκατάσταση.
Κατά σειρά -διμηνιαία- ακτινογραφήματα πρέπει να παραγγέλονται για το επόμενο διάστημα των 3 -6 μηνών για όλους τους καπνιστές ασθενείς, ηλικίας άνω των 40 ετών.
Η ακτινογραφία θώρακος είναι ουσιώδης στην τεκμηρίωση υπόνοιας πνευμονίας και την ανατομική της εντόπιση. Εν τούτοις, δεν μπορεί να προσδιορισθεί η αιτιολογία, αν και η ακτινογραφία θώρακος διατηρεί υψηλή θετική διαγνωστική αξία στη διάκριση της πνευμονίας, από ατελεκτασία, πλευριτική συλλογή, πνευμονική εμβολή, όπισθεν του όγκου απόφραξη, παρ΄όλο ότι αυτό αμφισβητείται, τελευταία (&). Η ανάγκη ενάρξεως θεραπείας με αντιβιοτικά πριν την έκδοση των μικροβιολογικών αποτελεσμάτων, καθιστά επιτακτική την ανάγκη να προσεγγιστεί η διάγνωση με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από τη λήψη ιστορικού, τη φυσική εξέταση, την ακτινογραφία θώακος τις γενικές εξετάσδεις αίματος και την ανάλυση αερίων αίματος. Το σύνολο των εξετάσεων αυτών, μπορεί να διατεθεί στον θεράποντα σε διάστημα μικρότερο της μιας ώρας.
Αναγνωρίζονται 5 κύρια απεικονιστικά πρότυπα: | βρογχοπνευμονία| | |λοβιακή (λοβώδης) πνευμονία | στρογγύλη πνευμονία| διάμεση πνευμονία| εκσκαφή (δημιουργία κοιλότητας), νεκρωτική| ακτινολογικά σημεία| πύκνωση: λοβώδης /τμηματική|

  πνευμονιό-     κοκκος μυκό-  πλασμα
λοβώδης, λοβιακή πνεμονία 15-25% 10%
Μονήρης ομοιογενής πύκνωση (όχι
τμηματική)
15-20% 40-80%
Εστιακή ανομοιογενής πύκνωση
(Βρογχοπνευμονία)
60-70% <20%
Ατελεκτασία υποτμηματική   20%
Αμφοτερόπλευρες κυψελιδικές
διηθήσεις
(βρογχοπνευμονικές εστίες)
<5% 25-75%
Αμφοτερόπλευρες διάμεσες
± κυψελιδικές διηθήσεις
όχι 15-25%
Πλευριτική συλλογή 25-57% 15-25%
Εμπύημα 5-10% όχι

Στον παρακείμενο πίνακα, καταχωρούνται οι σχετικές συχνόττηες.
πύκνωση
| παρεγχυματική πύκνωση|πύκνωση-λοβώδης /τμηματική|Το πρότυπο της πυκνώσεως αεροχώρων αναγνωρίζεται ως δευτεροπαθές εύρημα από την αντικατάσταση του αέρος εντός των κυψελίδων με υγρό, ή κύτταρα. Χαρακτηρίζεται από ενίσχυση της ακτινολογικής πυκνότητας του πνεύμονος, στην πάσχουσα περιοχή και από την απαλειφή των υποκείμενων αγγείων. Το πρότυπο βατών βρόγχων που διαπερνούν την πύκνωση αναφέρεται ως αεροβρογχόγραμμα, που μπορεί, επίσης, να αναγνωριστεί και υπερηχογραφικά. .Η λοιμομώδης πνευμονία είναι η συχνότερη κλινική οντότητα που εκδηλώνεται με ππύκνωση και αεροβρογχόγραμμα.
εικόνα 14. Πρότυπο πυκνώσεως επί οξειών και χρόνιων πνευμονοπαθειών. (a) ομοιογενής κατάληψη αεροχώρων που ασαφοποιούν τα υποκείμενα αγγεία, στο δεξιό μέσο λοβ, που οφείλεται σε μικροβιακή πνευμονία. Σημειώνεται ο βατός βρόγχος εντός της πυκνώσεως. (b) Πύκνωση αεροχώρων στο δεξιό μέσο λοβό επί ασθενούς με κοκκιωμάτωση Wegener. Διακρίνονται, πέραν της πυκνώσεως αεροχώρων και εικόνα ορυκτή&sigmaf