Διάμεση πνευμονία

Οι αερογενείς παθογόνοι μικροοργανισμοί διηθούν το βλεννογόνο των βρογχιολίων και ακταστρέφουν τα τοιχώματά τουςπροκαλώντσς διάμεση πνευμονία. Τα τοιχώματα των αεραγωγών καθίστανται οιδηματώδη και κατακλύζονται από κύτταρα της φλεγμονής που επεκτείνονται στον περιβρογχιολικό και το διάμεσο ιστό. Το ακτινολογικό πρότυπο μπορεί να περιγραφτεί ως δικτυοζώδεις σκιάσεις, που συνήθως προκαλούνται από ιογενείς λοιμώξεις, πνευμονοκύστις carinii και μυκόπλασμα. Τα διηθήματα μπορεί να είναι δικρυώδους, δικτυοζώδους ή κεχροειδούς υφής. Οι ιογενείς πνευμονίες, συνήθως προσβάλλουν και τις κυψελίδες, οπόταν απεικονίζονται ως λοβώδεις πνευμονίες ή βρογχοπνευμονίες.

Στην αριστερή ακτινογραφία, διαφορική διάγνωση απαιτείται μεταξύ κοινής βρογχοπνευμονίας και πρωτοπαθούς φυματιώσεως, ενόσω τα στοιχεία (κίτρινα βέλη) συνιστούν μεταπρωτοπαθείς εντοπίσεις, ενώ αναγνωρίζετια πυλαία λεμφαδενοπάθεια.

Μικροσκοπικά οζίδια συνήθως εξαπλώνονται και στους δύο πνεύμονες, κεχροειδούς κατανομής και είναι τυπικά κοκκιωματώδους πνευμονίας, όπως η φυματίωση και οι μυκητιάσεις. Συνοδά ευρήματα, όπως η λεμφαδενοπάθεια, συναντώνται επί φυματιώσεως, μυκητιάεων, ιστοπλασμώσεως, λοιμώδους μονοπυρηνώσεως, ψιττακώσεως, και νεοπλασμάτων. Όπως επίσης και μεταξύ πλευριτικής συλλογής, εμπυήματος, σπηλαίου, πνευμονοκύστεως jirovecii, βρογχοϋπεζωκοτικού συριγγίου και επινεμήσεως πλευρών (ακτινομυκητίαση, φυματίωση, και μυκητιάεις0.