ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Η σπιρομέτρηση είναι μια απλή και ευρέως διαδεδομένη δοκιμασία ελέγχου της αναπνευστικπης λειτουργίας. Με την σπιρομέτρηση μπορούμε να μετρήσουμε τη ροή του άερα που μετακινείται προς και από τους πνεύμονες κι έτσι, μπορεί να δείξει πιθανές ανωμαλίες, στους αεραγωγούς και στο πνευμονικό παρέγχυμα. Προσοχή: Δεν μπορεί να μετρήσει τον μέγεθος (όγκο) του αέρα που κάθε στιγμή βρίσκεται μέσα στους αεραγωγούς ή και το πνευμονικό παρέγχυμα.

Η σπιρομέτρηση είναι μια μέθοδος που προοδευτικά κερδίζει δημοφιλία, λόγω της ικανότητάς της να παρέχει πληθώρα πληροφοριών, αβαφορικά με πνευμονικές κυρίως, αλλά και εξωπνευμονικές παθήσεις. Ο καθηγητής μου στο Post graduate medical School of London University μπορούσε να περιορίσει πρακτικά οποιαδήποτε διαφοροδιαγνωστική λίστα πνευμονικής και εξωπνευμονικής πάθησης, με πληξροφορίες, αρδευόμενες από το ιστορικό, την κλινική εξέταση, τη σπιρομέτρηση και τα αέρια αίματος. 

Με τη σπιρομέτρηση μπορούμε να μετρήσουμε μόνο  τον μετκινούμενο όγκο αέρα από προς τουης πννεύμονες που επιτελείται με την αναπνοή, ήρεμη ή μεγίστη. Οι αμετακίνητοι στους πνεύμονες όγκοι αέρος δεν μετριώνται με τη σπιρπομέτρηση. Για τη μέτρησή τους έχουν επινοηθεί άλλες μέθοδοι, όπως η μέθοδος Fowler
Γενικά, η σπιρομέτρηση είναι μέθοδος με μεγάλη ευαισθησία, ειδικότητα και επαναληπτικότητα για τη διάκριση αποφρακτικού (ενδο- και εξωπνευμονικού), περιριστικού ή μικτού τύπου μείωση της ικανότητας πνευμονικοπύ αερισμού. Ανιπροσωπευτικός τύπος αποφρακτικού τύπου μειώσεως του πνευμονικού αερισμού είναι η ΧΑΠ, το άσθμα, οι βρογχεκτασίες· ενώ περιριστικού τύπου είναι οι πνευμονία, η το χρόνιο πνευμονικό οίδημα, οι διάφορες μορφές ιδιοπαθούς πνευμονικής ινώσεως. 
Έχει διευκρινιστεί ότι με τη σπιρομέτρηση (&) μπορεί κανείς να διακρίνει την παρουσία ΧΑΠ, 10-15 χρόνια πριν αυτή καταστεί ορατή με άλλες, απεικονιστικές ή βιολογικές, μεθόδους. 

ενδείξεις. Οι κυριότερες ενδείξεις για τη διενέργεια μιας σπιρομέτρησης είναι : α. η εκτίμηση μια ςναπανευστικής διαταραχής· β. η εκτίμηση της βαρύτητάς της· γ. η εκτίμηση της απόδοσης της θεραπείας· δ. για την προεγχειρητική εκτίμηση τυου χειρουργικού κινδύνου· ε. η αξιολόγηση της αναπηρίας, για μιατγρονομικοπύς λόγους.
αντενδείξεις. 1. αιμόπτυση άγνωστης αιτιολογίας· 2. ο πνευμοθώρακας· 3. αστθής καρδιαγγειακή κατάσταση· 4. πρόσγατο έμφραγμα μυοκαρδίου ή πνευμονικής εμβολής· 5. θωρακικό, πνευμονικό ή εγκεφαλικό ανεύρυσμα (κίνδυνος ρήξης, λόγω της αυξημένης ενδοθωρακικής πίεσης κατά την εκτέλση βίαιης αναπνοής)· 6. πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στην θωρακική ή κοιλιακή χώρα· 7. η αοξία λοίμωξη του ανώτερου ή κατώτερου αναπνευστικο΄συστήματος δεν αποτελεί αντένδειξή, αλλά είναι σποάνια χρήσιμη μια παρόμοια εξέταση. 
Στην καμπύλη όγκου χρόνου μπορούν να μετρηθούν οι επόμενοι παράμετροι: 
FVC:o συνολικά δυνάμενος να εκπνευσθεί όγκος άερος, στη διάρκεια (~6 secs) της μεγίστης βίαια εκτελεισθείσης εκπνοής
FEV1: ο μέγιστος βίια εκπνεόμενος όγκος αέρος, στη διάρκεια του πρώτου δευρερολέπτου της δοκιμασίας όγκου-χρόνου
FΕV0.5: Ο συνολικά βίαια εκπνεόμενος όγκος αέρος στη διάρκεια του πρώτου δευτερολέπτου της εκπνοής
FEV3: ο συνολικά βάια εκπνεόμενος όγκος άερος, στη διάρκεια τών πρώτων δευτερολέπτων της εκπνοής
FEV6: Ο συνολικά βίαια εκπνεόμενος όλγκος αέρος στη διάρκεια των 6 δευτερολέπτων της βάιας επιτελεσθείσης εκπνοής
FEV1/VC: δείκτης Tifeneau. H αναλογία του συνολικά όγκου αέρος στη διάρκεια του πρώτου δευτρερλέπτου. Αποτελεί διόρθωση ως προς την VC, έτσι, ώστε ο δείκτης FEV1, να καθίσταται συγκρίσμος μεταξύ ατόμων με διαφορετική VC.
FEV1/FVC: δείκτης Gaesler. FEV1%. όπως ο δείκτης Tiffeneau, αλλά στην περίπτωση της FVC.
FEV1/FEV6: ο βίαια εκπνεόμενος όγκος αέρος στο πρώτο δευτερόλεπτο, συγκριτικά με τον όγκο που αθροσιτικά εκπνέεται στη διάρκεια 6 δευτ.
FIVC: ο βίαια εισπνέομενος όγκος αέρος, από το σημείο μετά την πλήρη βαθειά εκπνοή.
FIV1: o βίαια εισπνεόμενος όγκος αέρος στη διάρκεια του πρωτου δευτ. της εισπνοής.
FIV1/FIVC: εισπνευστικός δείκτης Tiffeneau. 

 


 

 

 

 μέτρηση μεγίστης ροής.  Μια γνωστή και καλά τεκμηριωμένη μέτρηση στην καθημερινή κλινική πράξη είναι η μέτρηση της αιχμής της εκπνευστική ροής (peak flow)· η μέτρηση της αιχμής της μέγιστης εκπνευστικής ροής χρησιμοποιείται συχνά για τον έλεγχο της ημερήσιας διακύμανσης του άσθματος ή. λιγότερο συχνά, της ΧΑΠ. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιείται ένα απλό όργανο το ροόμετρο. Η μέθοδος είναι απλή και χαμηλού κόστους, αλλά υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στην μέτρηση της αιχμής της μεγίστης εκπνευστικής ροής, καθώς εξαρτάται από την προσπάθεια και την υιοθετημένη τακτική. Συνήθως αξιολογούνται η ημερήσιες ή διαχρονικές διακυμάνσεις της· μια απλή απομονωμένμη μέτρηση συνήιθως έχει περιορισμένη σημασία. Συνήθως η αιχμή της μέγιστης εκπνευτικής ροπής παράγεται μετά τη βίαιη εκπνοή του 10-12% της ολικής πνευμονικής χωρητικότητας· για τον λόγο αυτόν, κατά την δοκιμασία της PEFR δεν χρειάζεται να εκτγελεστεί μια πλήρης βίκαιη εκπνοή. Ο εξεταζόμενος πάιρνει μια βαθειά εισπνοή και ακολούθως εκπνέει δυνατά και με την μέγιστη δυνατή εκπνοή του, 'σαν να θέλει να σβύσει ένα κερί". Δεν είναι απαραίτητο να εκτελέσει μέγιστη εκπνοή· μια δυνατή εκπνοή διάκεια <1 sec, είναι αρκετή, για την μέτρηση τηε PEFR.  Κατά τη μλερηση της PEFR, ο ασθενής πρέπει να στέκει όρθιος, ή να κάθεται ευθυτενώς σε κάθισμα'.  Η δοκιμασία επαναλαμνβάνεται τουλάχιστον 3 φορές και καταγράφεται η καλύτερη. Η μέτρηση αυτή συγκρίνεται με προβλεπόμενες τιμές ή, καλύτερα, με την καλύτερη προσωπική τιμή του εξεταζομένου. Οι προβλεπόμενες τιμές της PEFR εξαρτώνται από το φύλο, την ηλικία, το υψος και την εθνικότητα. 
παράμετροι ροής
PEF: αιχμή της μμεγίστης εκπνευστικής ροής· η εκπνευστική καμπύλη ροής όγκου, αποτελείται από άπειρα σημεία, η τεταγμένη καθενός από τα οποία αποτελεί την  μέγιστη ροή, υπό την οποία εκπνέεταιο αντίστοιχος πνευμονικός όγκος αέρος. Η μεγίστη τιμή όλλων αυτών των επιμέρους μέγιστων ροών, ασφαλώς κείται στο ανώτερο σημείο της καπμπύλης και όθεν μπορεί να ονομαστεί αιχμή της μεγίστης ροής
PIF: Το αντίστοιχο σημείο στην εισπνευστική καμπύλη - συνήθως εγγράφεται κατά τρόπο ώστε να μοιράζεται την ίδια τετμημένη με την εκπνευστική καμπύλη, αλλά με αρνητικές τιμές ροής.  
FEF2575: Αποτελεί μέση τιμή των μεγ΄σιτων επιμέρους ροών υπό τις οποίες εκπνέται το μεσαίο 50% του εκπνεόμενου όγκου αέρος. 
FEF50: η τιμή της μέγιστης ροής, αμέσως μετά την  εκπνοή τουη πρώτου 50% του πνευμονικού όγκου αέρος. 
FEF75: Η τιμή της μεγίστης ροής, αμέσς μετά την εκπνοή των 75% του πνευμονικού όγκου αέρος· δηλαδή όταν υπολείπονται ακόμη 
υπολογισμός πνευμονικής ηλικίας

πνευμονική ηλικία = (2,87x ύψος σε ίντσες) - (31,25 x μετρηθείς FEV1) - 39,375
ή
πνευμονική ηλικία = (2,87x 2,54 x ύψος σε εκατοστά) - (31,25 x παρατηρηθείς FEV1) - 39,375
ή
πνευμονική ηλικία = (7.28x ύψος σε εκατοστά) - (31,25 x παρατηρηθείς FEV1) - 39,375

 

 

διενέργεια σπιρομέτρησης. Η σπιρομέτρηση είναι λειτουργική εξέταση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτήρων της αναπνοής. Οι κυριότερες δοκιμασίες είναι η απλή σπιρομέτρηση - ή καμπύλη όγκου-χρόνου (&)- η καμπύληόγκου-ροής (εικ. 6εικ1) και η καμπύλη ροής-χρόνου (δεν χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη). ΑΠό τις καμπύλες αυτές εξάγονται διάφορες παράμετροι, με τη δική τους διαγνωστική αξία η κάθε μια· η VCi, VCe, FVCi, FVCe, FEV1, κλάσματα της εκπνευστικής καμπύλη, όπως η PEF, η MEF25, 50 και 75 %, δηλαδή μόλις έχουν εκπνευσθεί τα 25%, 50% και 75% της ολικής μέγιστη εκπνευστικής χωρητικότητας. Ο FEV1% παριστά τον λόγο FEV1/FVC X100, που ονομάζεται δείκτης Gaessler, ενώ ο δείκτης FEV1/VC (: FEV1/VC X100), ονομάζεται δείκτης Tiffenau, από τους εισηγητές τους. Ένας υγιής εκπνέει περίπου το 80% της δυναμικής ζωτικής χωρητικόττηας, στη διάρκεια του 1ου δευτερολέπτου· αλλά ένας ασθενεής με απόφραξη ενδοπνευμονικών αεραγωγών καθυστερεί ανάλογα με το βαθμό αποφράξεως, μειώνοντας την τελική τιμή του FEV1· μείωση, που χρησιμεύει για τη βαθμονόμηση της αποφράξεως.  Σε μια αποδεκτή δοκιμασία, η βίαιη εκπονοή πρπέπει νάχει διάρκεια τουλαχιστον 6 secs, οπότε παραλαμβάνεται μια άλλη παράμετρος, η FEV6· ο βίαια εκπνεόκμενος όγκος αέρος, στο 6ο δευρερόλεπτο της εκπνοής. Η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται ολοένα συχνότερα, ως εναλλακτική τιμή της FVC, FEV1/FEV6.  
Η καμπύλη ροής - όγκου, άρχεται από το σημείο συναντήσεως της τετημένης (όγκος) προς την τεταγμάνη (ροή):  σημείο, όπου η τιμή της ροής και η τιμή του όγκου είναι 0. Αμέσως μετά την έναρξη της εκπνοής, η τιμή της ροής καθίσταια μέγιστη, όταν έχουν ήδη εκπνευσθεί τα 12% της ζωτικής χωρητικότητας. Το κορυφαίο αυτό σημείο ονομάζεται αιχμή της μέγιστης εκπνευστικής ροής· τμήμα της καμπούλης που έχει ήδη καταγραφεί, ως ανιόν σκέλος της εκπνευστικής καμπύλης (PEF, εικ. 6)Από το σημείο αυτό, η καμπύλη ροής - όγκου αναλκάμπιτεί, καθώς η περαιτέρω εκπνοής συνεχιζεται με χαμηλότερες τιμές ροής. Αυτό οφείλεται στη δράση του φαινομένου της δυναμικής συμπίεσης - εικόνα. Εάν η δοκιμασία έχει εκτελεστεί ορθά, η pEF καταγράφεται μετά 150 msecs, από την έναρξη της εκπνοής, και όταν έχουν περίπου εκπνευσθεί ~ το 10% της ζωικής χωρητικότητας, δηλαδή του συνολικά μετακινούμενου όγκου αέρος, επί μεγίστης εκπνοής από το επίπεδο της πλήρους μεγίστης εισπνοής. Από ποιοτικής απόψεως, ο όγκος αέρος που εκπνεύσθηκε για να δομηθεί η PEF, αντιστοιχεί με τον άερα, που βρισκόταν στους μεγάλους αεραγωγούς, αμέσως πριν την έναρξη της εκπνοής, δηλαδή ισούται με τον ανατομικό νεκρό χώρο, περίπου 300 ml. Το ανιόν σκέλος της εκπνευστικής καπμπύλης ροής-όγκου, εν γένει, δεν αξιολογείται κλινικά, επειδή παράγετια από συγκερασμό φαινομένων, μεταξύ των οποίων υπεισέρχονται φαινόμενα που έχουν σχέση με την αδράνεια  και άλλες μηχανικές ιδιότητες του οργάνου και του καταγραφικού του.  
Όπως πρειπώθηκε, μά την επισήμανση της PEF, η εκπνευστική καμπύλη ροή-όγκου κλαμβάνει κατιούσα φορά, κατιόν σκέλος της εκπνευστικής καμπύλης μεγίστης ροής-όγκου, όπως φαίνεται στην εικόνα 6· Αμέσως μόλις συμπλκηρωθεί η εκπνοή των 25% του συνολικού προς εκπνοή όγκου αέρος, σημειώνεται το σημείο που παριστά ότι υπολείπεται να εκπνεσθεί το 75% της συνολικής FVC· και, καθώς η εκπνοή συνεχίζεται, σημειώνεται το FEF50, που δείχνει το μέτρο της ροής, μόλις εκπνευσθούν τα 50% της ζωτικής χωρητικότητας. Όταν έχου ήδη εκπευσθεί τα 75%, καταγράφεται το σημείο FEF75 δηλαδή όταν υπολείπκινται προς εκπνοή τα 25%, καταγράφεται το FEF75%. H μέση τιμή μεταξύ 25% αι 75%, ονομάζεται FEF25-75 και έχει εξαιρετική κλινική σημασία, επειδή στην πραγματικόιττηα παριστά την πρώτη παράμετρο από την καμπύλη ροής όγκου, που μειώνεται κατά την εξέλιξη μιας αναπνευστικής διαταραχής.  
ο χρόνος στην καμπύλη ροής όγκου
Πρέπει να σημειωθεί ότι στην καμπύλη ροής -όγκου δεν υπάρχει άξονας χρόνου, παρ΄όλο ότι εμπεριέχεται στον άξονα της ροής (=όγκος/χρόνος). ένα υγιής αναμένεται να εκπνύσει το 70-90% της VC σε διάστημα μικρότερο του 1 sec. Επομένως, τού μένουν περίπου 5 δευτερόλεπτα προκειμένου να εκπνεύσει τα εναπομείναντα 10-30% του συνολικώς εκπνεόμενου όγκου. Ο εγκέφαλος δεν επιτρέπει τη συνέχιση της εκπνοής στο διηνεκές και κάποτε την ανακόπτει επιβάλλοντας νέα εισπνοή. Η βραδύτητα με την οποία εκπνέεται ο εναπομείνας να εκπνευστεί όγκος αέρος επιβάλλει μορφολογικές διαφορές της καμπύλης ροής- όγκου, που έχουν μέγιστη διαγνωστική σημασία.   

   

 Μόλις η ροή μηδενιστεί, λόγω εξαντλήσεως του προς εκπνοή όγκου αέρος ή διακοπεί λόγω επιβολής νέας εισπνοής, και  αμέσως μετά παραγγέλλεται στον εξεταζόμενο να λάβει μια βαθειά εισπνοή, αλλά η δοκιμασία μπορεί να περαιωθεί και χωρίς αυτή το στάδιο.

Η μορφολογία της καμπύλης μεγίστης ροής όγκου έχει εξαιρετική κλινική σημασία. Στον εξασκημένο Ιατρό, η μορεοφλογία της καμπύλης δίνει, αμέσως, πληροφορίες αναφορικά με το είδος της μείωσης του αερισμού, αποφρακτικού, περιοριστικού ή μικτού, όπως και εάν η δοικιμασία έχει εκτελεστεί με επάρκεια και μπορεί να γίνει αποδεκτή, ή άλλως πρέπει να απορριφθεί. 

 

Το κατιόν σκέλος της φυσιολογικής καμπύλης ροής όγκου έχει μια ελαφρά κυρτή πορεία, αντίθετα δηλαδή όπως επί αποφράξεως, που έχει άλλοτε άλλου μεγέθους κοίλη πορεία ή επί περιορισγικών συνδρόμων, στα οποία το κατιόν σκέλος της καμπύλης εμφανίζεται με κατωφερέστερη πορεία. Στις βρογχεκτασίες, η καμπύλη ροής-όγκου έχει ελαφρά διαμορφωμένη εικόνα, έτσι, που η σπιρομέτρηση στις περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, είναι παθογνωμονική (εικ. 7).  

ήπια, αργή ζωτική χωρητικότητα

Ο σπιρομετρικός αυτός τύπος μοιάζει με τον τύπο που περιέγραψα προηγούμενα εκτος από το γεγονός ότι η εκπνή στο σπιρόμετρο διενερείται βραδέως. Ο εξεταζόμενεος διενερεγε΄μαι βαθυτάτη εισπνοή και, ακολοπύθως, αρχίζει να εκπνέει βραδέως με το δυαντόν σταθερόερη ροή. Συνήθως υπάρχει ένα 'σινιάλο' στην οθόνη του σπιρομέτρου που τον καθοδηγεί, ώστε να διατηερεί σταθερή την εκπνοή του. Με τον τρόπο αυτόν παραλαβάνεται η εκπνευστική χωρητικότητα. Συνήθως για τις μετρήσεις αυτές αρκεί η καταγραφή της καμπ'υλης ΄'ογκου- χρόνου, όπως στην εικόνα 8.  

Ακόμη και  μετά την πληρέστερη εκπνοή, στους πνεύμονες του εξεταζόμενου παραμένει ποσότητα όγκου αέρος, που παριστά τον υπολειπόμενο όγκο, RV. Το άθροισμα της (F)VC με τον RV παριστά την ολική πνευμονική χωρητικότητα, TLC. Ο υπολειπόμενος όγκος αέρος στους πνεύμονες, μετά πλήρη εκπνοή, είναι το 20-25% της TLC. 

σημείωση
Δεν είναι δυνατή η μέτρηση του υπολειπόμενου όγκου με τη σπιρομέτρηση. Οι προσπάθειες λογιστικής προσέγγισης είναι εξαιρετικά επισφαλής και δεν πρέπει να θεωρούνται στην κλινική, διαγνωστική διαδικασία. Για τη μέτρηση των μη μετακινούμενων κατά την εκπνοή όγκων αέρος από τους πνεύμονες χρησιμοποιούνται τεχνικές εκπλύσεως N2 ή διαλύσεως He, όπως η μέθοδοςFowler.  Εναλλακτικά, οι υπολειπόμενοι όγκοι μπορούν να υπολογιστούν με την πλανιμετρική - ακτινολογική μέθοδο. Λίγο πιό υψηλά προσδιορίζεται η λειτουργική υπολειπομένη χωρητικότητα, FRC. Η FRC είναι ο όγκος αέρος, που παραμένει στους πνεύμονες, μετά ήπια, συνήθη εκπνοή. Η διαφορά τους, από τον υπολειπόμενο όγκο αέρος παριστά την εφεδρική εκπνευστική ικανότητα, δηλαδή ο μέγιστος όγκος αέρα που ο εξεταζόμενεος μπορεί να εκπνεύσει συνεχίζοντας την εκπνοή, πέρα από το όριο της συνήθους εκπνοής. Οι προβλεπό-μενες τιμές της παραμέτρου αυτής, παρέχονται στον πίνακα.  
προβλεπόμενες τιμές
Ενώ άλλες ζωτικές παράμετροι, όπως η αρτηριακή πίεση, ή ο καρδιακός ρυθμός, δεν εξαρτώνται από άλλους φυσιολογικούς συντελεστές, οι σπιρομετρικές τιμές διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με παραμέτρους, όπως το φύλο, η εθνικότητα, η  ηλικία και το ύψος, ακόμη και το σωματικό βάρος. Για τη διερεύνησή τους, οι μετρηθείσες σπιρομετρικές τιμές πρέπει να συγκριθούν  με τις καλούμενες προβλεπόμενες τιμές, δηλάδή μέσες τιμές μιας μεγάλης ομάδας υγιών ατόμων, αντιστοιχισμένων ως προς τους φυσιολογιστούς συντελεστές που προαναφέρθηκαν. Προκειμένου να συμβεί αυτό, εκπονήθηκαν εξισώσεις προσεγγίσης των σπιρομετρικών τιμών, κάθε μια χωριστά, με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. όπως είναι γνωστό, εν τούτοις, η μέθοδος αυτή, για κάθε δέσμη φυσιολογικών παραμέτρων ποαρέχει ένα 'νέφος' τιμών, γύρω από μια μέση τιμή, που αποτελεί 95% όρια αξιοπιστίας της προσέγγισης. (εισαχθείσα ήδη από τον John  Hutschinson 1845, τον εμπνευστή του σπιρομέτρου), καθώς η μέθοδος αυτή υπόκειται στην  παρείσφρυση δύο τύπων σφάλματος! στο σφάλμα τύπου ΙΙ (οφειλόμενο στην επιλογή μεγέθους του δείγματος) και στο σφάλμα τύπου Ι (οφειλόμενο στην καταλληλότητα των επιλεγμένων να απαρτίσουν το δείγμα αναφοράς). Η σύγκριση των πραγματικών τιμών κάποιου εξεταζόμενου με τις προβλεπόμενες τιμές του , όπως προκύπτουν με την ανωτέρω περιγραφόμενη μέθοδο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αποκλίσεις. Π.χ., ένα άτομο του οποίου ο φυσιολογικός FEV1 εντοπίστηκε πριν ένα χρόνο στο 120% της προβλεπόμενης τιμής του ενώ στην παρούσα εξέταση πέτυχε τιμές στο 90%,σύμφωνα με τη μέθοδο των προβλεπόμενων τιμών (±SD) είναι υγιής, αλλά με αναφορά στις προσωπικές τιμές, μπορεί να΄΄'εχει ήδη σοβαρό πρόβλημα.  
Για λεπτομερέστερη ανάλυση του σοβαρού αυτού ζητήματος βλέπε: προβλεπόμενες τιμές - ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ).  
Ιδανικώς, οι σπιρομετρικές τιμές θα έπρεπε να συγκρίνονται με ιστορικά δεδομένα του κάθε ασθενούς. Από μελέτες έχει βρεθεί ότι κάθε χρόνο, κάθε άτομο 'χάνει' περίπου 25 ml από τον FEV1, μετά την ηλικία των 25 ετών. Η απώλεια μεγαλύτερου ποσού θα πρέπει να θεωρείται παθολογική.  

Συστήματα προβλεπόμενων τιμών για σπιρομετρικές ή [γενικότερα], παραμέτρους λειτουργικού ελέγχου αναπνοής έχου προταθεί σωρεία, και, ενδεικτικά αναφέρουμε τα δημοφιλέστερα. 

 • ERS: European Respiratory Society
 • ATS - American Thoracic Society
 • ANZSRS - Australian and New Zealand Society of Respiratory Science
 • APSR - Asian Pacific Society for Respirology
 • TSANZ - Thoracic Society of Australia and New Zealand
 • CHEST - American College of Chest Physicians 
 • Crapo
 • Morris
 • NHANES III
 • ERS (ECCS) (Europe, only available for adults younger than 65)
 • Knudson
 • Zapletal (for children and adolescents)
 • Polgar

μέθοδοι μετρήσεως στην σπιρομετρία| πνευμοταχογράφοιΣπιρόμετρα, ξηρά|Σπιρόμετρα τύπου φυσητήρος, bellows spirometersΣπιρόμετρα τύπου εμβαπτιζόμενου κώδωνος, water sealed spirometers | Σπιρόμετρα πρωτογενούς μετρήσεως ροής |Σπιρόμετρα, ογκομετρικά |Σπιρόμετρα με αισθητήρες υπερήχων | Σπιρόμετρα περιδυνίσεως rotor spirometer | Σπιρόμετρα: θερμικά ανεμόμετρα | Σπιρόμετρα τουρμπίνας |Σπιρόμετρο Tissot | Σπιρόμετρο, σφηνοειδές |πνευμοταχόμετρα|ποιοτικός έλεγχος|ερμηνεία σπιρομέτρησης| κριτήρια για την επιλογή της καλύτερης δοκιμασίας FVC|