Σπιρόμετρο Tissot

Είναι υγρό σπιρόμετρο μεγάλης χωρητικότητας, περίπου 100-600 L. Σχεδιάστηκε για τη συλλογή μεγάλου όγκου εκπνεόμενου αέρα.

Τα σπιρόμετρα Tissot είναι πολύ μεγάλης χωρητικόττηας, μέχρι 600 l), υγρά σπιρόμετρα, στα οποία αθροίζεται ο εκπνεόμενος αέρας, Πριν την έναρξη της δοκιμασίας, ο εξεταζόμενος πρέπει να συνδεθεί για λίγο χρόνο με το σπιρόμετρο, προκειμένου να "εκπλυθεί" ο αέρας δωματίου που εμπεριείχε το σπιρόμετρο. Ο αναγκαίος χρόνος της εκπλύσεως, εξαρτάται από το υπόλοιπο όγκου αέρος που παραμένει στο σπιρόμετρο μετά την εκκένωσή του. Μετά την έκπλυση, ηο κώδωνας του απιρομέτρου επιστρέφει στη θέση 0, ώστε να αρχίσει η δοκιμασία. Τα σπιρόμετρα Tissot είναι εφοδιασμένα είτε με μια κλίμακα, ή με ένα ποτενσιόμετρο, προκειμένου να προβάλλουν τον μετακινηθέντα αέρα, με την αναπνοή, κατά τη δοκιμασία. Η τιμή του εκπνευσθέντος αέρα, μπορεί να μτρηθεί με τον ίδιο τόπο που μετρήθηκε ο ειπνεόμενος αέρας, στην περίπτωση των ξηρών αερόμετρων.