Σπιρόμετρα, ξηρά

  Τα ξηρά σπιρόμετρα εμφανίζουν διαφορετική διαμόρφωση. Αποτελούνται από ένα πλαστικό ή εξ ελαφρού μετάλλου πιστόνι, που κινείται σε ένα κύλινδρο, διαμέτρου μεγαλύτερης εκείνης του κώδωνος των υγρών σπιρομέτρων. Στο σύστημα προσαρμόζεται σύστημα καταγραφής και ηλεκτρονικός μετατροπέας σημάτων.

Η μέτρηση του αναπνεόμενου όγκου είναι κρίσιμη στην εκτέλεση δοκιμασίας κοπώσεως. Έχει χρησιμοποιηθεί ποικιλία σπιρομέτρων, κατ΄αυτή. Οι μετρήσεις όγκου μέσω ενός σπιρομέτρου εκδίδονται σε τιμές ATΡS. Ενώ πρέπει να μετατραππύν σε τιμές BTPS, ώστε να αποκτήσουν φυσιολογική σημκασία. Μερικές εφαρμογές απαιτούν οι παραλαμβανόμενες τιμές να μετατραπούν σε STPD. Στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί δύο τύποι σπιρομέτρων κατά τις δοκιμασίες κοπώσεως: το σπιρόμετρο ξηρού αέρα και το σπιρόμετρο Tissot. Τα σπιρόμετρα ξηρού αέρα είναι κατάλληλα για τη μέτρηση του εισπνεόμενου  αέρα. Ο κορεσμένος με υδρατμούς εκνεόμενος αέρας προσκολύεται στο όργανοκαι επηρεάζει τη μέτρηση. Το όργανο προβάλλει το συνολικό ποσόν του αέρα, που εισπνεύσθηκε, το οποίο μετατρέπεται σε BTPS με τη βοήεθια της επόμενης εξισώσεως:

 

I= [V̇μετρηθέν Χ 60] / Τμετρηθ] Χ συντελεστής μετατροπής σε BTPS.

 

 Όπου V̇I, ο εισνεόμενος κατά λεπτό αερισμός, που εμφάνισε ο εξεταζόμενος κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας,  V̇μετρηθέν, ο μετρηθείς όγκος που προβλήθηγκε στο σπιρόμετρο, Τμετρηθ είναι ο συνολικός χρόνος (σε secs), κατά τον οποίο μετρήθηκε ο όγκος αέρος, το 60 χρησιμοποιείται γοια να μετατρέχει τον αναπνεόμενο όγκο σε l/min, και ο συντελεστής BTPS, είναι ο συντελεστής που μετατρέπει τις συνθήκες ATPS¸υπό τις οπίες έγινε η καταγραφή του εκπνεόμενου αέρα, σε BTPS. Αντ΄αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθούν ποτενσιόμετρα, τα οποία ενσωματόνοπνται στο σπιρόμετρο καιμετατρέπουτον μετακινούμενο όγκο σε αναλογικό σήμα, το οποίο, ακολούθως, προωθείται σε ψηφιακή ανάγνωση ή ακόμη και ολοκληρώνεται, μέσω ενός μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό σήμα.