Πνευμοταχόμετρα

Είναι ο συχνότερα χρησιμοποιούμενος τύπος καταγραφέως μετακινούμενου όγκου, κατά την καρδιοπνευμονική δοκιμασία κοπώσεως βλέπε λήμμα: σπιρόμετρα)