Λειτουργική υπολειπομένη χωρητικότητα, μέτρηση

 

τεχνικές μετρήσεως λειτουργικής υπολειπομένης χωρητικότητας
Α. πληθυσμογραφία πνεύμονος
Β. Τεχνική εκπλύσεως Αζώτου
Γ. τεχνική αραιώσεως Ηλίου

Στην κλασσική μέθοδο της εκπλύσεως Αζώτου, Ν­2, για τη μέτρηση πνευμονικών όγκων μέσω ανοικτού κυκλώματος, ο όγκος του N2 που εμπεριέχεται στους πνεύμονες εκπλύνεται με τη χορήγηση Ο2 100% (à860). Η έκπλυση πρέπει να εκτελεσθεί προσεκτικά, με τον εξεταζόμενο να εισπνεύσει το καθαρό Ο2, από το επίπεδο της FRC.
Η εκπνοή του εξεταζομένου συλλέγεται σ΄ένα μεγαλής χωρητικότητας σπιρόμετρο τύπου Tissot, που θα επιτρέπει τη μέτρηση του συλλεγέντος όγκου. Δεν είναι, εν τούτοις, δυνατή η πλήρης έκπλυση και απομάκρυνση ολόκληρης της ποσότητας του N2 από τους πνεύμονες.
Χρησιμοποιείται ένας αναλυτής N2, για τη μέτρηση των συγκεντρώσεων Ν2. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου για τη μέτρηση της FRC, η δοκιμασία θεωρείται συμπληρωμένη, εφόσον η συγκέντρωση του Ν2 στον εκπνεόμενο αέρα έχει μειωθεί σε επίπεδα <1.0%, για ασθενείς χωρίς αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αντίθετα, η δοκιμασία δεν δίδει αξιοποιήσιμα αποτελέσματα, ενόσω: α] αναγνωρισθεί ότι υπάρχει διαρροή, διακρινόμενη από την αιφνίδια αύξηση της συγκεντρώσεις του Ν2 στον εκπνεόμενο αέρα· β] ο ασθενής δεν είναι ικανός να εκτελέσει τη δοκιμασία· γ]το σπιρόμετρο Tissot, εφόσον χρησιμοποιηθεί, πληρούται πρώιμα.
Στους περισσότερους ενήλικες η δοκιμασία διαρκεί 3-7 λεπτά, κατά τα οποία λαμβάνουν καθαρό Ο2, για την έκπλυση του Ν2 από τους πνεύμονες. Επειδή η παρατεταμένη χορήγηση Ο2 100% μπορεί να έχει δυσμενείς επιδράσεις σε κατηγορίες ασθενών, η διάρκεια της δοκιμασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7 λεπτά. Ειδικές προφυλάξεις πρέπει να παρθούν επί ασθενών με ΧΑΠ, καθώς η αναπνοή τους δεν βασίζεται στο χρόνιο υπερκαπνικό ερέθισμα, το οποίο έχει εξασθενίσει, λόγω της χρόνιας υπερκαπνίας. Ως αποτέλεσμα, παραμένει μόνο το υποξαιμικό ερέθισμα ως φυσιολογικός παράγων που διεγείρει την αναπνοή. Η χορήγηση 100% Ο2, αίρει και το υποξαιμικό ερέθισμα, με αποτέλεσμα την έλευση υποαερισμού και αναπνευστικής οξεώσεως. Καθώς οι εξελίξεις αυτές δεν είναι προβλέψιμες, όλοι οι ασθενείς με ΧΑΠ πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά, καθ΄όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας για αρνητικές αποκρίσεις στη χορήγηση του Ο2. Έαν επισημανθεί υποαερισμός, λόγω χορηγήσεως 100% Ο2, πρέπει να χρησιμοποιηθεί εναλλακτική μέθοδος μετρήσεως της FRC.
Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, η τιμή της FRC προσδιορίζεται με την ακόλουθη εξίσωση:
VFRC=(VexhN2).(Vexh)/CALVN2                                {1}
Όπου CALVN2, η γνωστή συγκέντρωση Ν2 στις κυψελίδες, περίπου 0.75, που προκύπτει από τη συγκέντρωση Ν2 στον ατμοσφαιρικό αέρα μείον τη συγκέντρωση του CO2 και των υδρατμών, σε συνθήκες BTPS. Ο τελικά συλλεγείς όγκος εκπνεόμενου μίγματος Vexh στο σπιρόμετρο Tissot έχει μετρήσιμη συγκέντρωση Ν2 (CexhN2).  Οπότε η εξίσωση 1 καθίσταται:
VFRC=VexhN2/CALVN2.              {2} 
Στην εξίσωση  {2},  πρέπει να ενσωματωθούν δύο διορθώσεις: κατά αρχήν, όπως προειπώθηκε, μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας παραμένει μικρό ποσόν Ν2 στις κυψελίδες (CFN2), που πρέπει να αφαιρεθεί από την τελική τιμή CALVN2, ως παράγων διορθώσεως. Ένας δεύτερος παράγων διορθώσεως είναι το ποσόν του N2 που απελευθερώνεται από τους ιστούς του σώματος κατά τη διάρκεια της περιόδου εκπλύσεως (VexhN2). Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ο όγκος του ενδογενώς παραγόμενου Ν2 κυμαίνεται μεταξύ 30-50 ml/ανά λεπτό διάρκειας της δοκιμασίας (Τtest). Για τους σκοπούς της δοκιμασίας, θεωρείται ότι από τους σωματικούς ιστούς απελευθερώνονται 40 ml/min (0.04 l/min). Έτσι, η εξίσωση της FRC με βάση τη δοκιμασία εκπλύσεως Ν2, μπορεί να ξαναγραφτεί ως εξής:
       [VFRC{[ (VexhN2) . (Vexh+Vp)-(BTN2 παράγων) .  (BTN2 παράγων  . ΤTest)]/ [(CALVN2)-CfN2]       {3}
Πρέπει να σημειωθεί ότι ασθενείς υπό οξυγονοθεραπεία έχουν ήδη υποστεί μερική έκπλυση του N2 από τους πνεύμονές τους, με αποτέλεσμα παρείσφρυση κάποιου σφάλματος, εάν η μέτρηση επιχειρηθεί, ενώ ή αμέσως μετά, ο ασθενής λαμβάνει συμπληρωματικό Ο2. Το συμπληρωματικό Ο2 πρέπει να διακοπεί για τουλάχιστον μερικά λεπτά της ώρας, πριν την εκτέλεση της δοκιμασίας, προς αποφυγή παρεισφρύσεως αναλόγων σφαλμάτων. Εάν ο ασθενεής δεν μπορεί να ανεχτεί ολιγόλεπτη διακοπή της χορρηγήσεως συμπληρωματικού Ο2, πρέπει να επιλεγεί άλλη μέθοδος μετρήσεως της FRC. |λειτουργική υπολειπομένη χωρητικότητα||Λειτουργική προβλεπομένη χωρητικότητα προς ολική πνευμονική χωρητικότητα, FRC/TLC % -προβλεπόμενες τιμές |Λειτουργική υπολειπομένη χωρητικότητα, μέτρηση|Λειτουργική υπολειπομένη χωρητικότητα, προβλεπόμενες τιμές|