Λειτουργική υπολειπομένη χωρητικότητα, προβλεπόμενες τιμές

Boren          1966    M         3.2H-2.94        0.63     0.36

Goldman     1959    M         8.1H-1792BSA-7.11     17%     0.57

Grimby       1963    M         5.78H+0.016A-0.04W-4.24     0.61     -

Needham    1954    M         7.73H+0.011A-0.04W-7.15     0.64     -

Pasquis       1975    M         antilog(-0.12827+0.00135A-0.00195W+3logH)          0.057   -

Ruehle (1)   1976    M         5.1H-5.55        0.60     -

Ruehle (2)   1976    M         4.5H-4.11        0.60     -

Ruehle (3)   1976    M         4.5H-4.1          0.65     -

Ruehle (4)   1976    M         4.3H-3.6          0.58     -

Ruehle (5)   1976    M         6.9H-8.16        0.85     -

Ulmer         1976    M         2.99H+0.009A-0.016W-1.36   0.41     -

Goldman     1976    M         5.3H-0.017W-4.74       17%     0.61

Grimby       1963    F          5.59H-0.03W-4.91       0.49     -

Hall**         1979    F          6.6H-0.031W-5.76       0.43     -

Needham    1954    F          -0.096W+5.45BSA-0.58           0.64     -

Pasquis       1975    F          antilog(-0.15854+0.00173A-0.00253W+3logH)          0.076   -

Ruehle (1)   1976    F          4.4H-4.38        0.48     -

Ruehle (2)   1976    F          4.0H-3.76        0.45     -

Ruehle (3)   1976    F          4.6H-4.17        0.55     0.48

Ruehle (4)   1976    F          3.7H-3.27        0.48     -

Ulmer         1976    F          2.36H+0.007A-0.015W-0.58   0.41    

Όπου Α= ηλικία, σε έτη, Η= ύψος, σε cm, W, βάρος, σε Kgr.

επιστροφή