Άπνοια, μικτή

Αναστολή του αερισμού για διάρκεια μεγαλύτερη των 10 secs, χωρίς ενδείξεις αναπνευστικής προσπάθειας που ακολουθείται από αναπνευστικές προσπάθειες, χωρίς να καταγράφεται αερισμός, στη διάρκεια του ίδιου απνοϊκού επεισοδίου. βλέπε: Άπνοια, αίτια Άπνοια, αποφρακτική / Άπνοια, κεντρική / Άπνοια, κεντρική, περιγραφήΆπνοια, μικτή / Απνοϊκή οξυγόνωση