Απνοϊκή οξυγόνωση

Επειδή η ανταλλαγή αερίων στους πνεύμονες μεταξύ αίματος και αεροχώρων είναι ανεξάρτητη της κινήσεως του αέρος προς ή από τις κυψελίδες, αρκετό Ο2 μπορεί να αποδοθεί στην κυκλοφορία, ακόμη και σε συνθήκες άπνοιας. Το φαινόμενο αυτό [απνοϊκή οξυγόνωση] μπορεί να εξηγηθεί ως εξής:

  Με την εγκατάσταση της άπνοιας, εγκαθίσταται συνθήκη υποπιέσεως στους αεροχώρους, επειδή περισσότερο Ο2 απορροφάται, από όσο CO2 απελευθερώνεται. Με τους αεραγωγούς κλειστούς ή αποφραγμένους, το φαινόμενο αυτό θα τείνει στη βαθμιαία σύμπτωση των τοιχωμάτων των κυψελίδων [δες μηχανισμός ατελεκτασίας 357]. Αντίθετα, εάν οι αεραγωγοί είναι βατοί, οποιοδήποτε αέριο χοργηθεί θα ακολουθήσει τη κλίση πιέσεως και θα προωθηθεί προς τους πνεύμονες και θα αντικαταστήσει το καταναλωθέν O2. Εάν χορηγηθεί 100% O2, οι αποθήκες O2 στους πνεύμονες θα ανανεωθούν και η πρόσληψη O2  από το αίμα θα διατηρηθεί, ώστε η οξυγόνωση των ιστών θα εξελιχθεί ικανοποιητικά.  

Εν τούτοις, δεν απάγεται το CO2 , κατά τη διάρκεια της άπνοιας. Η  μερική πίεσή του στους αεροχώρους θα αυξηθεί και σύντομα θα εξισορροπηθεί με τη μερική πίεση CO2  στο αίμα. Καθώς το αίμα εμπλουτίζεται με CO2, προερχόμενο από το μεταβολισμό, ολοένα περισσότερο CO2  θα συγκεντρώνεται στις κυψελίδες και θα αντικαταστήσει ολόκληρη την ποσότητα του O2 και των άλλων αερίων.  Το CO2 θα συγκεντρωθεί, επίσης, στους ιστούς, με αποτέλεσμα αναπνευστική οξέωση.

Υπό ιδανικές συνθήκες, -δηλαδή επί εισπνοής 100% O2  πριν την εγκατάσταση της άπνοιας, προς απομάκρυνση ολόκληρης της ποσότητας Ν2 από τους πνεύμονες, η απνοϊκή οξυγόνωση μπορεί, θεωρητικά, να παρέξει αρκετό O2, για την επιβίωση, για περισσσότερο από 1 ώρα, σε υγιά άτομα. Σημειώνεται ότι η συγκέντρωση CO2  παραμένει ως παράγων ορίου. βλέπε: Άπνοια, αίτια Άπνοια, αποφρακτική / Άπνοια, κεντρική / Άπνοια, κεντρική, περιγραφήΆπνοια, μικτή / Απνοϊκή οξυγόνωση