Άπνοια, αποφρακτική

ΟΡΙΣΜΟΣ: Διακοπή του αερισμού, για διάστημα, τουλάχιστον 10 secs, οφειλόμενη σε σύγκλειση των αεραγωγών, παρουσία αναπνευστικών προσπαθειών, που καταγράφονται ως κινητικότητα του θώρακος και του κοιλιακού τοιχώματος, απότοκη κατάλληλης δραστηριόττηας των αναπνευστικών μυών |||||||Άπνοια, αίτια |  Άπνοια, αποφρακτική | Άπνοια, κεντρική | Άπνοια, κεντρική, περιγραφή |  Άπνοια, μικτή | Απνοϊκή οξυγόνωση |αποφρακτικού τύπου υπνική άπνοια|σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας||ύπνος και εγρήγορση| Ύπνος, ανώτερες αναπνευστικές οδοί|Ύπνος, μεταβολές αερίων|μη REM ύπνος|ύπνος REM|εγρήγορση|ύπνος και εγρήγορση|αφύπνιση ως αίτιο και συνέπεια διαταραχών της αναπνοής|μετάπτωση στον ύπνο|Ύπνος, σταδιοποίηση|μεταβολές αναπνευστικού ελέγχου|ύπνος μεταβολές αερίων|τύποι υπνικής άπνοιας|πολυυπνογραφία|μελέτη ύπνου|κλίμακα υπνηλίας Epoworth|σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας/υπόπνοιας (flash card)|αποφρακτική υπνική άπνοια|Σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας|παθογένεια υπνικής άπνοαις|αίτια χρόνιας υπνηλίας|σύμφυτος ή επίκτητος υποαερισμός|σύνδρομο υποαερισμού-παχυσαρκίας|Ναρκοληψία|μελέτη ύπνου|πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου|πολυπνογαραφία|διαταραχές αναπνοής επί νευρομυϊκών παθήσεων|σύνδρομο υποαερισμού λόγω παχυσαρκίας|
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ:Μελέτες έχουν δείξει ότι η σύμπτωση των ανωτέρων αναπνευστικών οδών δεν περιορίζονται σε μια μόνο ανατομική περιοχή, αλλά πρόκειται, μάλλον, για ένα δυναμικό φαινόμενο, με αφετηρία ένα συγκεκριμένο επίπεδο και ουραία επέκταση. Η απόφραξη των ανωτέρων αναπνευστικών οδών προσβάλλει περισσότερες από μια ειδικές θέσεις, στις ανώτερες αναπνευστικές οδούς, των ασθενών με αποφρακτιική υπνική άπνοια. Η σύμπτωση των ανώτερων αναπνευστικών οδών, κατά την οποία δεν επιτυγχάνεται ικανοποιητική αντιρρόπηση παράγεται επί ανατροοπής της ισορροπίας μεταξύ του διαφράγματος και της δραστηριότητας των διατεινόντων μυών του φάρυγγος. Στις συνθήκες αυτές, οι αεραγωγοί συμπιέζονται κατά τη διάρκεια της εισπνοής ή, σε ηπιότερες καταστάσεις, στενούνται, οπότε παράγεται το φαινόμενο του περιορισμού ροής. Εν τούτοις, υπάρχουν ευρήματα, επίσης, τα οποία συνηγορούν ότι η σύμπτωση συμβαίνει κατά την εκπνοή ή ότι πρόκειται για εφαρμογή του νόμου Starling που καθιστά την απόφραξη ανεξάρτητη της εκθλιπτικής πιέσεως που ασκείται από το διάφραγμα αλλά, που, μάλλον, εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ της πιέσεως στις ανώτερες αναπνευστικές οδούς και της ιστικής πιέσεως στη θέση συμπτώσεως. Οι αεραγωγοί παραμένουν βατοί, ανεξάρτητα με το κατά πόσον η επιπλέον πίεση (της διαφοράς της κριτικής θετικής τελοεκπνευστικής πιέσεως, Pcrit, από την πίεση, Pu, στο ανιόν της αποφράξεως τμήμα των αεραγωγών) παραμένει σχετικά χαμηλή.

πίνακας 1. παράγοντες κινδύνου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας.
σκελετικοί παράγοντες
--υποπλασία ή υποχώρηση της κάτω ή της άνω γνάθου.
--μετατόπιση του υεοδούς οστού
παράγοντες από μαλακούς ιστούς
--αύξηση του όγκου των μαλακών ιστών
--υπερτροφία των αδενοειδών αμυγδαλών
--μακρογλωσσία
πεπαχυσμένα πλάγια φαρυγγικά τοιχώματα
---αυξημένη εναπόθεση λίπους
---φλεγμονή φάρυγγος ή οίδημα
---άυξηση του αγγειακού όγκου
---αυξημένη μυϊκή μάζα
παράγοντες από τους φαρυγγικούς μύες
--ανεπαρκής, αντγανακλαστική ενεργοποίηση των διατεινόντων τις ανώτερες αναπνευστικές οδούς
--μείωση της ισχύος ή της εντάσεως των διαστολέων μυών
ενδοτικότητα φάρυγγος
--αυξημένη ενδοτικότητα των α. αναπνευστικών οδών
αισθητική λειτουργία
--διαταραχή των αντανακλστικών του φάρυγγος
--διαταραχή των μηχανοϋποδοχέων
εξάρτηση του πνευμονικού όγκου από την εγκάρσια διάμετρο των ανώτγερων αναπνευστικών οδών
--αυξημένη υπολειπόμενη λειτορυργική χωρητικότητα
παράγοντες φύλου
--άνδρες:
---
κεντρικοή τάση συγκεντρώσεως του λίπους
---απουσία προγεστερόνης
---παρουσία τεστοστερόνης
σωματικό βάρος
--παχυσαρκία που επιφέρει συγκέντρωση περιφαρυγγικού λίπους

Η σύγκλειση των ανώτερων αναπνευστικών οδών παρατηρείται όταν η Pu πέφτει κάτω από από την Pcrit του πειβάλλοντος ιστού. Στο "παράδειγμα" της αντιστάσεως Starling (:Starling resistor), η μεγίστη ροή, maχ, εξαρτάται από την κλίση πίεσεως και της αντιστάσεως του ανιόντως τμήματος (: πάνω από την απόφραξη). Ru=V̇maχ (Pu-Pcrit)/Ru. |CPAP κια ανώτερες αναπνευστικές οδοί| Υπό τις συνθήκες αυές, τελικά, η απόφραξη των ανώερων οδών παρατηρείται κατά την εκπνοή, όπου, λόγω της χαλάσεως των διατεινόντων μυών, η Pcrit υπερβαίνει την Pu. Η παράταση του χρόνου εκπνοής, όπως συμβαίνει κατά την κεντρική άπνοια, προδιαθέτει σε απόφραξη των αεραγωγών, αν και δεν αποκλείεται η παρείσφρυση άλλων προδιαθεσικών παραγόντων, που μ πορεί να χαρακτηριστούν ως παράγοντες κινδύνου.
Συνέπειες
[α] από το καρδιαγγειακό σύστημα
. Oι αποφραγμένοι αεραγωγοί μπορεί να προκαλέσουν αύξηση της ενδοθωρακικής πιέσεως, η οποία, με τη σειρά της, αυξάνει την αριστερή διατοιχωματική πίεση και το μεταφορτίο της αριστερής κοιλίας. Με την αρνητικοποίηση της πιέσεως, επίσης, εκθλίβεται περισσότερο αίμα στην θωρακική κοιλότητα, ενώ η διαλείπουσα υποξιαμία που σχετίζεται με την αποφρακτική υπνική άπνοια θα επιφέρει, επ΄'ιση,ς διαταραχή συσταλτικότητας του μυοκαρδίου και της διαστολικής χαλάσεως.
  Η αποφρακτική άπνοια συνοδεύεται, επίσης, από ενισχυμένη αγγειο διαστολή εξαρτώμενη από το ενδοθήλιο, και μείωση των κυκλο φορούντων δεικτών, όπως το ΝΟ, που, από κοινού με την αγγειθοσύσπαση, που επαγει το συμπαθητικό, και τη φλεγμονή προάγει στην εμφάνιση υπερτάσεως και την αθηροσκλήρυνση. Επιπλέον, η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και η τάση συσσωρεύσεώς τους, αυξάνεται και προάγουν στην εκδήλωση θρομβωτικών επεισοδίων. Σε επιδημιολογικές μελέτες έχει δειχθεί ότι η αποφρακτική άπνοια, μπορεί να πυροδοτήσει ή να επιδεινώσει καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως υπέρταση, στεφαναιαία νόσο,  καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιακή αρρυθμία, -βραδυαρρυθμίες, κολπική μαρμαρυγή και κοιλιακές έκτοπές, καθώς, επίσης, και εγκεφαλαγγειακές παθήσεις. |κολπική μαρμαρυγή|
[β] από τον μεταβολισμό |επιπλοκές από τον μεταβολισμό|. Η μέση κια η ακτώτερη τιμή κορεσμού αρτηριακού αίματος, κατά τη διάρκεια του ύπνου, είναι ανεξάρτητη εκτιμήτρια του μεταβολικού συνδρόμου, ΜΕΤΣ, στα παχύσαρκα παιδιά κι ενήλικες.