Εκτίμηση βρογχικής υπεραντιδραστικότητας

import_contactsπν

 

 

Οι αντιστάσεις  ροής υποδεικνύονται ως αξιόλογοι δείκτες της αντιδραστι­κό­τη­τας των αεραγωγών, απέναντι σε μια σειρά ειδικών ή μη ειδικών προκλήσεων, όπως στην εισπνοή μεταχολίνης, κρύου αέρα, σε δοκιμασίες υπεραερισμού ή κοπώσεως, καθώς επίσης και  στην επίδραση των βρογχοδιασταλτικών. Λόγω όμως της ευρείας διακυμάνσεως των φυσιολογικών τιμών των αντιστάσεων ή της αγωγιμότητας, η αναζήτηση βρογχικής υπεραντιδραστικότητας, με βάση κριτή­ρι­α αυξήσεως των αντιστάσεων, μπορεί να απολήξει σε σημαντικές υπερ­εκτι­μή­σεις (έλλειψη επαρκούς ειδικότητας) της συχνότητας του φαινομένου |βρογχική υπεραντιδραστικότητα|Η Συμβολή της μεγίστης μεσοεκπνευστικής ροής στην εκτίμηση της αποφράξεως επί άσθματος| |Βρογχική υπεραντιδραστικότητα και διατροφή|η χρήση CPAP μειώνει τη βρογχική υπεραντιδραστικότητα. βρογχική αντιδραστικότητα και PAF / βρογχοπνευμονική δυσπλασία..