Αγγειοτασινογόνο

Είναι μακρομόριο εκ 452 αμινοξέων (Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu | Val-Ile-...), εκ των οποίων τα 12 πρώτα έχουν εξέχουσα βιολογική σημασία, επειδή δρουν ως υπόστρωμα της ρενίνης, επί τα οποία, η τελευταία, συνθέτει την αγγειοτασίνη Ι. 

Αγγειοτασίνη I
Αγγειοτασίνη II
Αγγειοτασίνη III
Αγγειοτασίνη IV
Αγγειοτασινογόνο