Αγγειοτασίνη III

Ασκεί το 40% της δράσεως της αγγειοτασίνης ΙΙ, αλλά το 100% της δράσεως της αλδοστερόνης.

Αγγειοτασίνη I
Αγγειοτασίνη II
Αγγειοτασίνη III
Αγγειοτασίνη IV
Αγγειοτασινογόνο