Αγγειοτασίνη IV

Εξαπεπτίδιο με παρόμοια, αλλά ασθενέστερη, δράση της αγγειοτασίνης ΙΙΙ.

Αγγειοτασίνη I
Αγγειοτασίνη II
Αγγειοτασίνη III
Αγγειοτασίνη IV
Αγγειοτασινογόνο