Κυψελιδικός Αερισμός

Ο V‘Α  είναι το μέρος του εισπνεόμενου όγκου αέρα που παίρνει μέρος στην ανταλλαγή αερίων, στους πνεύμονες (μεγάλη αναπνοή). Ισούται με:

Α = V̇E –V̇D [1].

Ο V̇Α  εκφράζεται σε όγκο ανά μονάδα χρόνου, συνήθως σε l/min.

κυψελιδικός αερισμός
σχέση κυψελιδικού αερισμού προς ολικό αερισμό
σχέση με CO2
μέτρηση
κλινική σημασία