Κυψεδιλιδικός αερισμός, μετρήσεις

Ο V‘Α  μπορεί να εκτιμηθεί με δύο τρόπους:

Με επίλυση της εξισώσεως: V‘Α =f • (VT –VD )

Οπου VT   = αναπνεόμενος όγκος

           VD  = νεκρός χώρος και,

            F   = η συχνότητα  αναπνοής

Συχνά, για λόγους εξαπλουστεύσεως ο VD  θεωρείται ίσος με τον ανατομικό νεκρό χώρο. Η μέθοδος είναι αξιόπιστη, μόνο εφ΄όσον ο εισπνεόμενος αέρας κατανέμεται ομοιογενώς, συγκριτικά με την κατανομή αιματώσεως.          

Με μέτρηση του εκπνεόμενου CO2

Η μέθοδος βασίζεται στην παραδοχή ότι ο ατμοσφαιρικός αέρας δεν περιέχει σχεδόν καθόλου CO2. Ο V‘Α  μπορεί να υπολογισθεί, με συλλογή και μέτρηση του εκπνεομένου CO2  από τους πνεύμονες. Προς τον σκοπό αυτό, συλλέγεται ο εκπνεόμενος αέρας και αναλύεται η συγκέντρωση CO2  σ΄αυτόν. Ακολούθως εφαρμόζεται η εξίσωση:

 

V`A

=

V`CO2

FA, CO2

Οπου V’ co2 ο όγκος του εκπνευσθέντος CO2 , στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως ενός λεπτού ή περισσοτέρων λεπτών και αναγωγή του συνολικού όγκου ανά λεπτό και,

FACO2, η συγκέντρωση CO2  στον εκπνεόμενο αέρα.

Εάν χρησιμοποιηθεί καταγραφέας τελοεκπνευστικού CO2  μπορεί να  παραλη­φθεί μια ακριβής προσέγγιση της συγκεντρώσεως του κυψελιδικού CO2 , ώστε η εξί­σωση εξαπλουστεύεται ως ακολούθως:

V`A

=

V`CO2•100

% κυψελιδικό CO2

 

 Η εξίσωση αυτή μπορεί να  μετατραπεί ώστε ο παρανομαστής να αντικατασταθεί με  την PaCΟ2  που παραλαμβάνεται εύκολα, μέσω ενός αναλυτή φάσματος.

 

V`A

=

V`CO2•0.863

PaCO2

 

Οπου  ο συντελεστής 0.863, προκύπτει από τη διόρθωση των μονάδων.