Κεντρική φλεβική πίεση

 Το αίμα από τις συστηματικές φλέβες προσέρχεται στο δεξιό κόλπο· η πίεση εκεί είναι η κεντρική φλεβική πίεση (ΚΦΠ). Το μέτρο της  ΚΦΠ καθορίζεται από τη λειτουργία της δεξιάς καρδιάς και την πίεση στην κοίλη φλέβα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, αύξηση της φλεβικής επιστροφής απολήγει σε αύξηση της καρδιακής εξωθήσεως χωρίς ουσιώδη μεταβολή της φλεβικής πιέσεως. Εάν, όμως η λειτουργία της δεξιάς κοιλίας υπολείπεται του φυσιολογικού ή υπάρχει κώλυμμα στην πνευμονική κυκλοφορία, η πίεση στο δεξιό κόλπο αυξάνεται. Απώλεια όγκου αίματος  ή διάχυτη αγγειοδιαστολή συνεπάγεται μείωση της φλεβικής επιστροφής και πτώση της πιέσεως στο δεξιό κόλπο και μείωση της ΚΦΠ.

Η ΚΦΠ χρησιμοποιείται συχνά για την εκτίμηση της λειτουργίας του κυκλοφορικού, ιδίως της αποδόσεως της καρδιάς και του όγκου του αίματος. Ατυχώς, με την ΚΦΠ δεν μετράται καμιά από τις παραμέτρους αυτές, ευθέως, αλλά μπορούν να ληφθούν χρήσιμες πληροφορίες, επί συνεξετάσεως της ΚΦΠ με άλλα κλινικοεργαστηριακά ευρήματα. Η παροχή αίματος στη συστηματική κυκλοφορία ελέγχεται από την αριστερή κοιλία. Επί φυσιολογικού ατόμου, η ΚΦΠ έχει τιμή πλησίον της τιμής της πιέσεως στον αριστερό κόλπο, ώστε η τελευταία χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της προηγουμένης.  Εν τούτοις, επί ασθενών με καρδιοπάθειες, η λειτουργία της αριστερής κοιλίας μπορεί να διαφέρει από τη λειτουργία της δεξιάς. Λεπτομερέστερες πληροφορίες μπορούν μόνο να συγκομισθούν με μέτρηση της πιέσεως ενσφηνώσεως.