Κεντρική φλεβική πίεση, ερμηνεία

 Η κεντρική φλεβική πίεση (ΚΦΠ) δεν μετράει τον όγκο αίματος αμέσως, και επηρεάζεται από τη λειτουργία της δεξιάς κοιλίας, της φλεβικής επιστροφής, της ενδοτικόττηας της δεξιάς καρδιάς, της ενδοθωρακικής πιέσεως και της θέσεως που έχει λάβει ο αθενής. Πρέπει να αξιολογείται από κοινού με άλλες παραμέτρους καρδιακής λειτουργίας (σφυγμός, ΑΠ, αποβολή ούρων κλπ). Η απόλυτη τιμή δεν έχει τόση κλινική σημασία, όση έχει μια σειρά μετρήσεων, και οι μεταβολές της, ως απάντηση στη θεραπεία. Η φυσιολογική της τιμή επί αυτόματης αναπνοής κυμαίνεται μεταξύ 5-10 cm H2O, αλλά αυξάνεται κατά 3-5cm H2O  σε ασθενείς υπό μηχανικό αερισμό. Η μέτρηση της ΚΦΠ μπορεί να παραμένει σε φυσιολογικά όρια ακόμη και επί υπογκαιμίας λόγω φλεβοδιαστολής.