Σύνδρομο Αναπνευστικής Δυσχέρειας Ενηλίκων, ARDS: περίληψη

Το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων είναι μορφή οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, που προκαλείται  πνευμονικό οίδημα εκ διαταραχής της διαπερατότητας των τριχοειδών. Η αύξηση της διαπερατότητας στα πνευμονικά τριχοειδή, οφείλεται σε βλάβη στα ενδοθηλιακά κύτταρα, απότοκη κακώσεως ή παθολογικής ακταστάσεως. 
Έχει από μακρού κατανοηθεί

περίληψη | οξεία, εξιδρωματική φάση | υποξεία φάση |χρόνια φάσηαιτιολογίαεπιδημιολογίαπαθοφυσιολογία | ατελεκτασία | κλινική εικόνα | διάγνωση | ο PAF στο ARDS | -ARDS στην εγκυμοσύνη | θεραπείαμηχανικός αερισμός | πρόγνωση
Ταχέως αναπτυσσόμενη αναπνευστική ανεπάρκεια, απότοκη διαρροής πλούσιου σε πρωτεΐνες εξιδρώματος στις κυψελίδες, δευτεροπαθούς βλάβης του τριχοειδικού ενδοθηλίου. Συνώνυμα: shock Lung (κατάπληκτος πνεύμων), ενεργητικό πνευμονικό οίδημα, μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα, μετατραυματική αναπνευστική ανεπάρκεια, σύνδρομο ακάμπτου πνεύμονος, αιμορραγικός πνεύμων, πνεύμων αναπνευστήρος.
Συμπτώματα και σημεία: ταχύπνοια, δύσπμοια, βήχας, διάχυτο κυψελιδιγράφημα, στην ακτινογραφία θώρακος, Σοβαρή υποξαιμία, σοβαρός αρτηριακός αποκορεσμός, ανθεκτικός στη χορήγηση υψηλών μιγμάτων Ο2. φυσιολογικό ή μειωμένο paCO2. Από τον λειτουργικό έλεγχο αναπνοής: μείωση της πνευμονικής διατασιμότητας, αύξηση της πνευμονικής αγγειακής πιέσεως και των αγγειακών αντιστάσεων. Προδιαθεσικοί παράγοντες: shock, υποβολαιμικό, αιμορραγικό, σηπτικό (ιδίως, από gram αρνητικά μικρόβια), μαζική εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου (σύνδρομο Mendelsohn), εγκαύματα, οξεία παγκρεατίτις, υπερβολική δόση μεθαδόνης, ηρωΐνης, κοκαΐνης, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, εισπνοή καπνού, αερίων χλωρίνης, ΝΟ2, μαζική ιογενής πνευμονία λιπώδης εμβολή, παρ΄ολίγον πνιγμός.
παθοφυσιολογία: διάχυτη κυψελιδική βλάβη: καταστροφή των πνευμονοκυττάρων τύπου Ι, με αποτέλεσμα πλήρωση των κυψελιδικών αεροχώρων με εξίδρωμα, σχηματισμός υαλοειδούς μεμβράνης: στους απότερους μικρούς αεραγωγούς και τις κυψελίδες. Τα πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙ πολαπλασιάζονται, προκειμένου να αποκαταστήσουν το έλλειμμα στις κυψελιδικές επιφάνειες. Ταυτόχρονα, όμως, παράγεται ινώδης ιστός, από τους προσελκυόμενους ινοβλάστες, που διασπείρονται γύρο από τις κυψελίδες ενεργοποιούνται πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα στους πνεύμονες και στο περιφερικό αίμα, με διάφορους μηχανισμούς: i. απελευθέρωση ελεύθερων ριζών οξυγόνου, λυσοσωμιακών ενζύμων και μεταβολιτών του αραχιδονικού οξέος. ιι. βλάβη των τριχοειδών και του κυψελιδικού ενδοθηλίου συμμετέχοντα ένζυμα και μεταβολίτες, προσταγλανδίνες, λευκοτριένες, θρομβοξάνες, βραδυκινίνη, συμπλήρωμα, παράγοντες πήξεως.
παθολογοανατομικά ευρήματα: αιμορραγία, μικροατελεκτασίες, σχηματισμός υαλοειδούς μεμβράνης, καταστροφή πνευμονοκυττάρων τύπου Ι, υπερπλασία πνευμονοκυττάρων τύπου ΙΙ, εναπόθεση κολλαγόνου και ίνωση
ακτινολογικά ευρήματα: αρνητικά ευρήματα: όχι καρδιομεγαλία, όχι πλευριτική συλλογή, όχι γραμμές Kerley B. θετικά ευρήματα: περιφερική εντόπιση εμβαλωματικών διηθημάτων, αεροβρογχόγραμμα. μπορεί να επισημανθεί αποκατάσταση εντός των πρώτων λεπτών από της ενάρξεως. ευρήματα κατά το πρώτο 24ωρο: Παρατηρείται καθυστέρηση απεικονίσεως οποιουδήποτε ακτινολογικού ευρήματος, κατά τις πρώτες 12 ώρες, από της εγκαταστάσεως των συμπτωμάτων. μεταξύ πρώτου 12ώρου και 24ώρου εμφανίζονται εμβαλωματικά διηθήματα και στους δύο πνεύμονες. Συνήθως περιφερικής εντοπίσεως. ευρήματα  κατά το πρώτο 48ωρο. αδρή, μαζική πύκνωση και κατάληψη αεροχώρων αμφοτερόπλευρα. Συνήθως με αεροβρογχόγραμμα. ευρήματα μεταξύ 5η και 7ης ημέρας. Εμφανίζεται αποκατάσταση της βλάβης, που μάλλον οφείελται στην εφαρμογή μηχανικού αερισμού (συνεχής θετική πίεση), οπότε πρέπει ο ασθενής απρακολουθείται για πνευμονικό διάμεσο εμφύσημα. Μπορεί να εμφανιστεί πνευμονία, οπότε ο ασθενής απρακολουθείται για εντοπισμένα διηηθήματα ή πλευριτική συλλογή. ευρήματα πέραν της εβδομάδας. αδρή δικευτώδης διάμεση πνευμονοπάθεια που μπορεί να προαχθεί σε νευμονική ίνωση.
επιπλοκές αναπνευστήρος (συνεχής θετική πίεση): διάμεσο πνευμονικό εμφύσημα, πνευμοθώρακας, πνευμομεσοπνευμόνιο.
διαφορική διάγνωση:διάχυτη βακτηριακή πνευμονία, που, μάλιστα, δεν είναι δυνατόν να διακριθεί, παρά μόνον κλινικώς, καρδιογενές πνευμονικό οίδημα, πνευμονικό οίδημα απότοκο νεφρικής ανεπαρκειας (ουραιμικός πνεύμων). γραμμές Kerley B και περιβρογχικό οίδημα αναγνωρίζονται στο 30% των περιπτώσεων επί καρδιακής ή νεφρικής ανεπάρεκαις, αλλά όχι επί ARDS. Η κατανομή του πνευμονικού οιδήματος είναι ομοιογενής επί καρδιακής ανεπάρεκαις, κατά 90%, κεντρική, επί νεφρικής ανεπάρκειας, κατά 70% και περιφερικής, επί ARDS κατά 45%, ομοιογενής, κατά 35%. Αεροβρογχόγραμμα αναγνωρίζεται επί καρδιακής ή νεφρικής ανεπάρκειας, σε 20% των περιπτώσεων, ενώ κατά 70% επί ARDS. Πλευριτική συλλογή, αναγνωρίζεται κατά 40% επί καρδιακής ανεπάρκειας, 30% επί νεφρικής ανεπάρκειας, 10% επί ARDS 
συνοπτικά: σχετικές μορφές πνευμονικού οιδήματος: πνευμονικό οίδημα υψομέτρου >11000 πόδια πνευμονικό οίδημα εκ επανεκπτύξεως -συνήθως παρατεταμένης διάρκειας πλευριτική συλλογή ή πνευμοθώρακας, μετά ταχεία αφαίρεση του υγρού ή του αέρα πνευμονικό οίδημα συνδεόμενο με σοβαρή απόφραξη ανώτερων αναπνευστικών οδών -λαρυγγόσπαμος
πρόγνωση η θνητότητς επί πλήρως ανεπτυγμάνου συνδρόμου>50% συνήθως από πολυοργανική ανεπάρκειακαι ιδίως, νεφρική ανεπάρκεια προδευτική αύξηση της PaO2, δεν συσχετίζεται με αύξηση της επιβιώσεως. Σε εκείνους που τελικά επιβιώνουν μπορεί να κταλείπεται άλλοτε άλλου βαθμού περιοριστικού τύπου μείωση της ικανότητας αερισμού.

διακρίσεις
καρδιογενές πνευμονικό οίδημα  

μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα

ΜΝΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια

Ν

near drowing (παρ΄ολίγον πνιγμός)

ανεπάρκεια μιτροειδούς Ο Ο2 therapy (οξυγονοθεραπεία) πνευμονικό οίδημα μετά διασωλήνωση
  Τ trauma - transfusion (TRALI: transfusion related acute lung injury
  C CNS νευρογενές πνευμονικό οίδημα
  A allergic alveolitis, αλλεργική κυψελιδίτις
  R renal dailure, νεφρική ανεπάρκεια
  D drugs, φάρμακα
  I inhalation (toxins)
  A

altitude (high altidute puulmonary oedema) οίδημα εξ υψομέτρου

ARDS

 

  C contusion