Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων, υποξεία φάση

Με την εξέλιξη της διάχυτης κυψελιδικής βλάβης, μακροσκοπικά, η απεικόνιση των πνευμόνων μεταβάλλεται. Η επιφάνειά τους καθίσταται περισσότερο λεία, αναδεικνύονται μεγάλες περιοχές πυκνώσεως και μικροί κυστοειδείς σχηματισμοί. Μικροσκοπικώς, ο διάμεσος ιστός είναι διάχυτα διηθημένος, με έκδηλη αναπαραγωγή ινοβλαστών, ενώ κύτταρα οξείας και χρόνιας φλεγμονής καλύπτουν τους αεροχώρους με κοκκιώδη ιστό. Οι περισσότερες κυψελίδες εμφανίζονται ατελεκτατικές και περιγράφεται διάχυτη διάταση των κυψελωτών πόρων. Αναγνωρίζονται πολυάριθμα κυψελιδικά μακροφάγα και ινοβλάστες και διακρίνεται η οργάνωση της υαλοειδούς μεμβράνης. Στο στάδιο αυτό οι εξελίξεις μπορούν ακόμη να είναι υποστρεπτές και η αποκατάσταση του παρεγχύματος δυνατή. Σε εξελιγμένες καταστάσεις οι αντιδράσεις εξελίσσονται δυσμενώς. Μπορεί να διακριθούν τόφοι κοκκιώδους ιστού μέσα στις κυψελίδες που συνυπάρχουν με συλλογές μακροφάγων. Αναγνωρίζεται οργάνωση των μεμβρανών, οι οποίες πλέον πληρούν τους αεροχώρους, ενώ μερικές πακτώνονται στον παρακείμενο διάμεσο ιστό. Τα πνευμονοκύτταρα είναι πολυάριθμα και διατεταμένα, περιέχουν μεγάλα πυρήνια με έγκλειστα, που μπορεί να προκαλούν σύγχυση ότι πρόκειται περι ιογενούς λοιμώξεως. Εμφανίζουν έντονη μιτωτική δραστηριότητα. Τα πρόσφατα σχηματισθέντα πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙ διαστρωματώνουν αραιά τις επιφάνειες των κυψελιδικών διαφραγμάτων. Μπορεί να περιγράφονται κυτταροσκελετικές ανωμαλίες. Μπορεί να αναγνωρίζεται πλακώδης μετάπλαση στους αεροχώρους. Πλακώδης μετάπλαση εμφανίζεται ακόμη και στα βρογχιόλια.