Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων - διάγνωση

a. Ακτινογραφία θώρακος: για την αναγνώριση διάχυτων εξιδρωματικών διηθημάτων, δηλωτικών πνευμονικού οιδήματος (βλέπε ακτινογραφία), εν όψει του προδιαθετικού παράγοντα.

b. Καθετηριασμός πνευμονικής αρτηρίας

Μέτρηση της πιέσεως ενσφηνώσεως (φ. τιμή <15 mmHg  και της ογκωτικής πιέσεως, προκειμένου να αποκλεισθεί το καρδιογενές πνευμονικό οίδημα.

c. ΑΑΑΑ: Επιμένουσα υποξαιμία, παρά τις υψηλές χορηγήσεις Ο2. Με χορήγηση Ο2  >0.4, κυψελιδοαρτηριακή διαφορά Ο2  <0.25.

d. Βρογχοσκόπηση, βρογχιολοκυψελιδικές εκπλύσεις, καλλιέργεια εκκρίσεων ανώτερου αναπνευστικού, ειδικές αναλύσεις αίματος (πχ., αμυλάση ορού).