Καρδιαγγειακό σύστημα, ανεπάρκεια

To καρδιαγγειακό σύστημα στους ανθρώπους, που επίσης ονομάζεται κυκλοφορικό σύστημα, αποτελείται από την [α]. καρδιά, (αντλία, δια της οποίας αίμα εξωθείται προς την αορτή ή τις πνευμονικές αρτηρίες) [β] από τα αγγεία σειρά αρτηριών, τριχοειδών και φλεβών, μέσω των οποίων το αίμα μεταφέρεται παντού στο σώμα, [γ] το αίμα, με το οποίο μεταφέρεται οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά, σε όλους τους ιστούς του οργανισμού και από τους οποίους παραλαμβάνει τα υποπροϊόντα του μεταβολισμού τους ή τα προϊόντα από τη λειτουργική τους δραστηριότητα.  Η καρδιά συντίθενται από τρεις επάλληλους χιτώνες: το επικάρδιο, το μυοκάρδιο και το ενδοκάρδιο. Ο περικαρδιακός σάκκος είναι μέρος του σπλαγχνικού περικαρδίου, στον οποίο εμπεριέχεται ελάχιστη ποσότητα διολισθητικού υγρού που περιβάλλει την καρδιά. το εξωτερικό μέρος του περικαρδίου ονομάζεται τοιχωματικό, επίτονο, περικάρδιο. Το μυοκάρδιο αποτελείται από τον ισχυρό καρδιακό μυ.
Ενοούμε παθολογικές καταστάσεις που συνεπάγονται μείωση της περιφερικής διανομής O2, γεγονός στο οποίο οφείλεται η δραστική μείωση της PV̄O2 (<40 mmHg). Ο αερόβιος μεταβολισμός των ιστών δυσχεραίνεται ή αναστέλλεται, γεγονός, στο οποίο οφείλεται η δραστική αύξηση του γαλακτικού οξέος, στο περιφερικό αίμα και η εγκατάσταση μεταβολικής οξεώσεως. |καρδιαγγειακές παθήσεις|

Cardiovascular System facts

καρδιολογική κλινική εξέταση
Διακρίνουμε δύο ομάδες παθολογικών εκτροπών:
[α] συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
[β] οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια, καταπληξία, shock