Ιντεγρίνες

ΙντεγρίνεςΙντεγρίνες-ανάπτυξη. Παθολογικά σύνδρομα.  Χημοκίνες.

Ετεροδιμερείς γλυκοπρωτεΐνες, που αποτελούν μεγάλη οικογένεια υποδοχέων συγκολλήσεως.

Μεσολαβούν τη συγκόλληση μεταξύ κυττάρων ή μεταξύ κυττάρου και εξωκυττάριου ουσίας. Διάφοροι τύποι εκφράζονται σχεδόν σε κάθε είδος κυττάρου, και διευκολύνουν τη σχέση μεταξύ εξωκυττάριου περιβάλοντος και ενδοκυττάριου διεργασιών. Για να το επιτύχουν αυτό, οι ιντεγρίνες αναμιγνύονται σχεδόν σε κάθε κυτταρική δραστηριότητα, όπως η κυτταρική επιβίωση, η απόπτωση, η διαφοροποίηση και η ρύθμιση της μεταγραφής. Αναμιγνύονται ακόμη στις διεργασίες της ιστικής αναπτύξεως των πνευμόνων και της πνευμονικής ινώσεως και πνευμονικού εμφυσήματος. Εισφέρουν στις εκδηλώσεις του ανοσοποιητικού συστήματος στους πνεύμονες, μεσολαβώντας τη δράση των λευκοκυττάρων, σε περιοχές φλεγμονής. Επιπλέον δρουν ως υποδοχείς σε σωρεία παθογόνων. Λόγω του κεντρικού τους ρόλου στην παθογένεια ποικιλίας πνευμονοπαθειών, έχουν καταβληθεί προσπάθειες εισαγωγής θεραπευτικών παραγόντων που στοχεύουν στις διαντιδράσεις μεταξύ ιντεγρινών και λιγανδινών.

βλεπε:

Ιντεγρίνες, ενεργοποίηση 

Ιντεγρίνες στην ανάπτυξη των πνευμόνων

Ιντεγρίνες και  παθολογικά σύνδρομα