Χημοκίνες

Οι χημοκίνες είναι μεγάλη οικογένεια μικρών χημοελκυστών ή πρωτεΐνες που εκκρίνονται από κύτταρα. Το όνομά τους έλκουν από την ικανότητά τους να επάγουν χημοταξία. Πρωτεΐνες ταξινομούνται ως χημοκίνες ανάλογα με τις δομικές τους ομοιότητες, όπως το μικρό τους μέγεθος (περίπου 8-10 kilodaltons) και την παρουσία 4 κυστεϊνικών υπολοίπων που εισφέρουν στη διαμόρφωση του τρσδιάστατου σχήματός τους. Ταξινομούνται ως C,CC,CXC και CX3C υποοικογένειες, ανάλογα με τη θέση του κυστεΐνικού τους υπολοίπου. βιολογική δράση. Ιντεγρίνες.