Ιντεγρίνες, ενεργοποίηση

Η μετανάστευση των λευκοκυττάρων περιλαμβάνει τη μετακίνησή τους από τους ιστούς στα αιμαγγεία και τα λεμφαγγεία και από εκεί στους ιστούς-στόχους (εξαγγείωση). Τα κύτταρα υφίστανται μια πολυσταδιακή διαδικασία πριν συνδεθούν με το ενδοθήλιο των αγγείων. Κινούνται προς τα τοιχώματα των αγγείων μέσω ενεργοποιήσεως σελεκτινών και, ακολούθως, προσκολλώνται στο ενδοθήλιο, μέσω ενεργοποιήσεως ιντεγρινών που είναι ικανές να ρυθμίζουν τη συγγένειά τους, μέσω ταχέων σχηματικών μεταβολών. Οι σχηματικές μεταβολές της δομής των ιντεγρινών διευκολύνουν τα κύτταρα να διαπεράσουν το ενδοθήλιο. Οι χημοκίνες μπορούν να ενεργοποιήσουν τις ιντεγρίνες και εμπλέκονται στις πολυσταδιακές εξελίξεις για τη μετανάστευση των ουδετεροφίλων, των Τ-λεμφοκυττάρων, των ηωσινοφίλων και των μονοκυττάρων. ΙντεγρίνεςΙντεγρίνες-ανάπτυξη. Παθολογικά σύνδρομα.  Χημοκίνες.