Χημοκίνες, βιολογική δράση

Τουλάχιστον τέσσερις βιολογικές λειτουργίες μπορούν να αποδοθούν στις χημοκίνες: προσέλκυση λευκοκυττάρων (χημοελκυσμός,