Αξονική Τομογραφία Υψηλής Αναλύσεως μέρος 3ο

 συνέχεια από....

παγίδευση αέρος. Παθολογική συγκράτηση του αέρος ενός του πνεύμονος ή μοίρας του πνεύμονος, ως αποτέλεσμα αποφράξεως των αεραγωγών ή διαταραχών στη πνευμονική διατασιμότητα.Ορίζεται ως παραμονή διαυγών μοιρών του πνευμονικού παρεγχύματος κατά την εκπνευστική του απεικόνιση. Είναι μείωση της φυσιολογικά αναμενόμενης μειώσεως της ακτινολογικής πυκνότητας μοιρών ή ολοκλήροου λοβού (-ών). 

 

 

   σε εισπνοή              σε εκπνοή

Η παγίδευση αέρος είναι δύσκολο να διακριθεί στις εισπνευστικές λήψεις. Εάνα ναγνωρίζεται εισπνευστική ανομοιογένια του παρεγχύματος, σε αθενείς παθήσεις των αεραγωγών, συνήθως αναφέρεται ως εικόνα μωσαϊκού

πανβοτρυδιακό εμφύσημα. Πνευμονικό εμφύσημα, το οποίο, λίγο-πολύ, προσβάλλει ομοιγενώς ολόκληρο το βοτρύδιο. Επκρατεί στους κάτω λοβούς, και, καλσικά, συνδέεται με ανεπάρκεια α1ΑΤ.  Αναγνωρίζεται παραουλώδες, παραδιαφραγματικό πνευμονικό εμφύσημα σε ασθενή με κλεντροβοτρυδιακό πνευμονικό εμφύσημα. Υπολέυριες υπερδιαφάνειες(μικρά βέλη) παριστούν παραουλώδες εμφύσημα. Οι εμφυσηματικέ αυτές περιοχές οριοθετούνται από διαλοβιδιακά διαφραγμάτια. Εάν έχουν διάμετρο μεγαλύτερη του 1cm ονομάζονται φυσαλίδες ή αερώδεις κύστεις.
παραουλώδες, παραδιαφραγματικό εμφύσημα. Εμφύσημα, που κατά προτίμηση, προσβάλλει τους κυψελωτούς πόρους και σάκκους (28). Τυπικά εντοπίζεται υποϋπεζωκοτικά, και συνήθως συνοδεύεται από υπολεύριες φυσαλίδες. Μπορεί να είναι απομονωμένη εικόνα ή να συνοδεύεται από αυτόματο πνευμοθώρακα. 

εικόνα θαμβής υάλου. Νεφελοειδής σκίαση τμημάτων του νπνευμονικού παρεγχύματος, η οποία επιτρέπει την αναγνώριση των υποκείμενων αγγειακών πρέμνων. Διακρίνεται, έτσι, σαφώς από την πύκνωση αεροχώρων. Το εύρημα δεν είναι ειδικό και μπορεί να αντανακλά περιορισμένη πάχνση του διάμεσου ιστού, μερική πλήρωση των αεροχώρων, μερική ατελεκτασία των κυψελίδων (σκίαση εξαρτώμενη από τη βαρύτητα), ή αύξηση του όγκου των τριχοειδικών αγγείων. Σε πολλές διαφορετικές παθήσεις  και σε άλλοτε άλλο βαθμό, το εύρημα αυτό αναγνωρίζεται επί ενεργού ή οξείας παθήσεως.

 Ορατό στο μόνο στην HRCT έχει μικρή ειδικότητα,και συνιστάται ηο όρος να χρησιμοποιείται μόνο στην HRCT. Η εικόνα θαμβής υάλου μπορεί να είναι διάχυτη, εμβαλωματική, ή οζώδης. Εάν είναι δυνατό, πρέπει να διακρίνεται από την εικόνα μωσαϊκού που μπορεί να έχει παρόμοια, αλλά αδρότερη, εικόνα και παράγεται κατά την εκπνευστική λήψη. Μερικές φορές αναγνωρίζεται 'άλω' που περιβάλλει μια μάζα ή ένα όζο(ίδιο). Είνια μη ειδικό εύρημα. Μπορεί να αναγνωριστεί σε ασθενείς με ασπεργίλλωση (οπότε παριστάνει αιμορραγία) άλλες λοιμώξεις, νεοπλάσματα, (αδενοκαρκίνωμα, βρογχιολιοκυψελιδικό καρκίνωμα, σάρκωμα KAposi, μεταστάσεις), κοκκιωμάτωση Wegener, ή και άλλες παθήσεις.

 

εικόνα μελιττοκηρύθρας. Αναγνωρίζονται στην HRCT ως κύστικες διαμορφω΄σεις αεροχώρων, με διάμετρο από μερικά mm και χαρακτηρίζονται από παχύ, σαφώς αφορισμένο ινώδες τοίχωμα, που επαλείφεται από βρογχιολικό επιθήλιο. Η μελιττοκηρύθρα, οφείελται και συνοδεύει την εξελιγμένη πνευμονική ίνωση, με καταστροφή των κυψελίδων και απώλεια της βοτρυδιακής αρχιτεκτονικής τπυ πνευμονικού παρεγχύματος. Είναι ισοδύναμο του όρου "σημείο διαμετωπίσεως=Interface Sign. Σημείο διαμετωπίσεως ονομάζεται η παρουσία ανώμαλης διαμετωπίσεως στα όριθα των παρεγχυματικών δομών, όπως τα αγγεία, και οι βρόγχοι, ή επί των υπεζωκοτικών πετάλλων. Είναι ένα μη ειδικό σημείο που συνήθως είναι ενδεικτικό παχύσνεως του διαμέσου ιστού.

Α.

 

Σημείο διαμετωπίσεως, επί ασθενούς με πνευμονική ίνωση και εικόνα μελιττοκηρύθρας. Αναγνωρίζεται ανώμαλη διαμετώπιση στα αγγειακά πρέμνα, (λευκά βέλη) και τους βρόγχους και υποϋπεζωκοτικώς (μάυρα βέλη). Δεν αποτελεί παθογμωμονικό σημείο, καθώς άλλα ευρήματα, όπως η μελιττοκηρύθρας είναι παρόντα και πλέον αντιπροσωπευτικά.  

διαλοβιδιακά διαφραγμάτια. Διαφργμκάτια από συνδετικό ιστό, που αφορίζουν το δευτερεύον λοβίδιο και εμπεριέχουν πνευμονικά φλεβίδια και λεμφγγεία. Παριστούν μια έσωθεν προέκτεση του σπλαγχνικού υπεζωκότα, όπως τα περιέγραψε ο Weibel (5) και μπορεί να είναι  σποραδικά ορατό, ακόμη και σε υγιείς (παραπλεύρως).

εικόνα μωσαϊκού. Αποτελεί περιοχικές διαφορές της πνευμονικής αιματώσεως που απολήγουν σε ορατές ενισχύσεις της ακτινολογικής πυκνότητας, επί της εκπνευστικής HRCT.

κυστικές βρογχεκτασίες

 

εικόνα σφραγιδόλιθου. Η διάμετρος των διατεταμμένων βρόγχων > της διαμέτρου της συνοδού αρτηρίας.

συνέχεια σε......