Quiz Πνευμονολογίας -στατιστική και επιδημιολογία

================ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ =================
για τις απαντήσεις πατήστε πάνω στους αριθμούς, αριστερά της ερώτησης.

1. τί είναι διαγνωστική ακρίβεια;
2. Τι είναι τελικό σημείο;
3. Τι είναι αλγόριθμος
4. τi είναι σειρά περιπτώσεων (case series)
5. τι είναι μελέτη βελτιώσεως;
6. τι είναι μελέτη φαλλάγων;
7. τι είναι 'κλινικώς σημαντικός' ;
8. τι είναι διάστημα αξιπιστίας;
βιβλιογραφία

 

===================ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ=================

1.διαγνωστική ακρίβεια - Diagnostic accuracy.Ο βαθμός στον οποίο μια διαγνωστική μέθοδος ή μια μέθοδος προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) είναι ικανή να διακρίνει μεταξύ 'περιπτώσεων' και 'μη-περιπτώσεων'. Βλέπε, επίσης, ευαισθησία, ειδικότητα.

2. Στα πλαίσια του σχεδίου μιας κλινικής μελέτης 'τελικό σημείο' είναι ένα προ-ορισμένο 'γεγονός' ή 'γεγονότα', που αναφέρονται των οποίων η έλευση προαγγέλλει και το τέλος της παρακολουθήσεως. 'Σύνθετο τελικό σημείο' ορίζεται μια πλειάδα αναμενόμενων εκβάσεων, οπόταν η έλευση οποιουδήποτε από αυτά προαγγέλλει το πέρας της παρατηρήσεως. "Κύριο τελικό σημείο" είναι η έλευση ενός γεγονότος που έχει ορισθεί ως κύρια, αναμενόμενη, έκβαση.

3. Στις κατευθυντήριες οδηγίες, ένα διάγραμμα ροής προς την κατεύθυνση λήψεως τεκμηριωμένης αποφάσεως, που δικαιολογείται στην κατευθυντήρια οδηγία, όπου οι ενδιάμεσοι σταθμοί, δηλώνονται με  με διαφορετικού σχήματος κουτιά που συνδέονται μεταξύ τους με βέλη 'προαγωγής'.
σχήμα 1. Αλγόριθμος
Η λέξη αλγόριθμος προέρχεται από μία μελέτη του Πέρση μαθηματικού του 8ου αιώνα μ.Χ. Αλ Χουαρίζμι (Abu Ja'far Mohammed ibn Musa Αl-Khwarismi), η οποία περιείχε συστηματικές τυποποιημένες λύσεις αλγεβρικών προβλημάτων και αποτελεί ίσως την πρώτη πλήρη πραγματεία άλγεβρας. Πέντε αιώνες αργότερα η μελέτη μεταφράστηκε στα Λατινικά και άρχιζε με τη φράση "Algorithmus dixit ...." (ο Αλγόριθμος είπε...). Έτσι η λέξη αλγόριθμος καθιερώθηκε αργά τα επόμενα χίλια χρόνια με την έννοια «συστηματική διαδικασία αριθμητικών χειρισμών». Τη σημερινή της σημασία την οφείλει στη γρήγορη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα μέσα του 20ου αιώνα.[1]
4. σειρά περιπτώσεων - Case series
Σχήμα 3. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αριθμού περιπτώεων δεδομένης παθήσεως, που συνήθως αφορούν την έκβασή της και την απόδοση της θεραπεάις, που δοκιμάστηκε. Στις μελέτες αυτές, δεν υπάρχει σύγκριτη με ομάδα μαρτύρων.
5. μελέτη βελτιώσεως - Clinical audit
Διαδικασία που αποσκοπεί στη βελτίωση της περιθάλψεως, μέσω συστηματικών ανσσκοπήσεων των μέτρων περιθάλψεως ως προς συγκεκριμένα κριτήρια και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μεταβολής.

6.  Μια αναδρομική ή προοπτική μελέτη παρατηρήσεως. Ομάδες ατόμων που πρόκειται να τεθούν σε παρατήρηση ορίζονται με βάση την παρουσία ή απουσία εκθέσεως σε έναν ύποπτο παράγοντα κινδύνου ή σε μια παρέμβαση. Μια μελέτη φαλάγγων μπορεί να είναι συγκριτική, όπου δύο ή περισσ΄τοερες ομάδεςς επιλέγονται με βάση διαφορές ως προς την έκθεση του παράγοντος που ενδιαφέρει.

7. Τα αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής απολήγουν σε σημαντικά αποτελέσματα, εάν διαπιστώνονται διαφορές στις εκβάσεις μεταξύ των διαφόρων βραχιόνων της μελέτης, ικανών να υποδείξουν μεταβολές στην ακολουθούμενη κλινική πρακτική. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα μιας μελέτης μπορεί να είναι στατιστικά σημαντικά, αλλά όχι και κλινικά σημαντικά, και vice versa.

8. Ένα διάστημα τιμών στο οποίο εμπεριέχεται η αληθής τιμή για ένα πληθυσμό με προκαθορισμένη αξιοπιστία (συμβατικώς 95%). Το διάστημα τιμών υπολογίζεται από ένα δείγμα δεδομένων που, γενικά, διασκελίζει τη δειγματική εκτίμηση. Το "95% διάστημα αξιοπιστίας" σημαίνει ότι εάν η μελέτη και η μέθοδος, που χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστεί το διάστημα, επαναληφθεί πολλές φορές, τότε 95% των υπολογισμένων διαστημάτων πρέπει στην πραγματικόττηα να περιέχει την αληθή τιμή για ολόκληρο τον πληθυσμό.