Προσαρμογή στην άσκηση: αερισμός

   Η άσκηση επιβάλλει αύξηση τόσο στον αναπνευστικό ρυθμό, όσο και στους πνευμονικούς όγκους. Ως ένα βαθμό, οι μεταβολές αυτές βελτιώνουν τη διαθεσιμότητα του Ο2 προς το αίμα, αλλά είναι πολύ περισσότερο αποδοτικές στην αποβολή του CO2  από την κυκλοφορία. Ενώ φυσιολογικά, η κατανάλωση Ο2 κυμαίνεται περί το 350 ml/min (3.5-4.0 ml/min/kg), κατά την άσκηση αυξάνεται ανάλογα με το επίπεδο του εκτελούμενου μυικού έργου.

Στο διάγραμμα καταχωρούνται μεταβολές μεταβολικών παραμέτρων κατά την άσκηση.

μεταβολές στην κατανάλωση Ο2

παραγωγή CO2

αναερόβια ουδός, ΑΤ

αναπνευστικό πηλίκο

pH αίματος

κατά λεπτό αερισμός

Αναπνεόμενος όγκος

Αναπνευστικός ρυθμός

νεκρός χώρος/αναπνεόμενος όγκος

κυψελιδοαρτηριακή διαφορά Ο2

μεταφορά Ο2