Πνευμονοκύτταρα

 
Τα πνευμονοκύτταρα είναι επιθηλιακά κύτταρα που επαλείφουν την εσωτερική επιφάνεια της κυψελίδας.
Πνευμονοκύτταρα τύπου Ι
Πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙ
πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙΙ
αποκατάσταση κυψελιδικού τοιχώματος