Κύτταρα Clara

  Τα κύτταρα Clara είναι πολυβριθείς πληθυσμός μη κροσσωτών εκκριτικών κυττάρων που ευρίσκεται στο βρογχιολικό επιθήλιο των θηλαστικών. Η διαφοροποίησή τους κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως συμπίπτει με μεταβολές που παρατηρούνται στους αεραγωγούς, κατά την προετοιμασία τους για προσαρμογή σε εξωμήτριο περιβάλλον. Τα κύτταρα Clara επιτελούν τρεις μείζονες λειτουργίες: [α] Είναι τα σημαντικότερα εκριτικά κύτταρα στο βρογχιολικό επιθήλιο,  εμπλουτίζοντας το εξωκυττάριο χώρο με μη βλεννώδεις πρωτεΐνες.  [β] αποτελούν την κύρια εντόπιση μεταβολισμού ξενοβιοτικών παραγόντων στους πνεύμονες και, [γ] αποτελούν τη δεξαμενή από την οποία διαφοποιούνται νέα βρογχιολικά επιθήλια, μετά από πρόκληση πνευμονικιής κακώσεως (injury). Μεταβολές στη  λειτουργία των κυττάρων Clara αναγνωρίζονται ως σημαίνοντες παράγοντες, που ερμηνεύουν την έκπτωση της πνευμονικής λειτουργίας επί παθήσεων των αεραγωγών.  Στον ανασχηματισμό του επιθηλίου των αμιγών αεραγωγών σε διατάξεις χρόνιων πνευμονοπαθειών εμπλέκονται δομικές μεταβολές των κυττάρων Clara, όπως έχει δειχθεί από μετρήσεις μειωμένης παραγωγής των περισσοτέρων εκριτικών προϊόντων των κυττάρων Clara. Ο ρόλος των κυττάρων αυτών και των εκρίσεών τους στην ομοιστασία των αεραγωγών, και στις απαντήσεις σε περιβαλλοντικά stress, ενεργοποιείται μέσω ανασχηματισμού των αεραγωγών που διαμεσολαβείται από κυτοκίνες.  

βλέπε:
Κύτταρα Clara, βρογχιολικά / Κύτταρα Clara, ιδιότητες / Κύτταρα Clara, πνευμονοπάθειες / παράγων μεταγραφής / / /